Handlingar i anslutning till ändringssökande olevererade på grund av systemfel hos FPA

På grund av ett systemfel i FPA:s datasystem har en del av kundernas handlingar i anslutning till ändringssökande under tiden 12.3.2018–3.12.2019 inte överförts från FPA till besvärsnämnden för social trygghet. Felet berörde 439 fall och sammanlagt 8 548 handlingar blev olevererade.

FPA går igenom alla dessa fall och kontaktar de kunder vars ärenden kommer att behandlas på nytt till följd av felet.

Chefen för juridiska enheten, Mia Helle, beklagar de olägenheter som förorsakats kunderna. 

– För att säkerställa kundernas rättsskydd är det viktigt att alla uppgifter och handlingar som kunden lämnat in finns tillgängliga vid behandlingen av ärenden i vilka ändring söks. Detta har nu tyvärr inte varit fallet för alla kunders del.

Problemet med överföringen av handlingarna berodde på ett fel i samband med en uppdatering av systemet. Felet upptäcktes i slutet av november och åtgärdades omedelbart. FPA har gått igenom datasystemet och inga andra fel har uppdagats.

– Det skedde ett mänskligt misstag vid uppdateringen. Antalet handlingar av en viss typ som ska levereras hade begränsats till 50 per fall. En del kunder har fler bilagor och andra handlingar än det, säger IT-direktör Jukka Melanen.

Till följd av felet fanns inte alla handlingar tillgängliga när besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen fattade beslut. Detta har kunnat ge upphov till felaktiga beslut.

Om behandlingen av ett ärende eller sökandet av ändring ännu inte har slutförts, skickar FPA de handlingar som saknas till besvärsnämnden för social trygghet eller till försäkringsdomstolen. Om ett negativt beslut har fattats, tas ärendet upp till ny behandling. Om kundens besvär har godkänts, behandlas de inte på nytt.

Besvärsnämnden för social trygghet behandlar bland annat besvär som anförts över beslut som fattats av FPA och arbetslöshetskassorna. Besvärsnämnden för social trygghet behandlar årligen cirka 42 000 fall. Fortsatta besvär gällande beslut som fattats av besvärsnämnden för social trygghet behandlas i försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.

Närmare information om sökande av ändring