Ny webbtjänst visar hur behovet av FPA-förmåner har förändrats i kundgrupper som omfattas av kommunförsöken för sysselsättning

FPA har lanserat en ny webbtjänst som ger en lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning. Med hjälp av tjänsten kan man se hur många personer i arbetsför ålder som har grundläggande utkomststöd inom försöksområdena och hur antalet mottagare har förändrats. Senare kommer det också att finnas uppgifter om andra FPA-förmåner i tjänsten.

I den nya webbtjänst som FPA har lanserat får man en lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning med hjälp av en karta och verktyg som visar hur antalet personer i arbetsför ålder som får grundläggande utkomststöd från FPA har utvecklats i förhållande till jämförelsetidpunkten i de områden som omfattas av kommunförsöket för sysselsättning. I tjänsten kan man också jämföra försöksområdena med sådana områden som inte deltar i försöket.

Kommunförsöken omfattar arbetslösa personer under 30 år, invandrare och arbetssökande med ett främmande språk som modersmål vars hemkommun finns inom de områden som omfattas av försöken och som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning. Därför har man i webbtjänsten särskilt lyft fram unga och personer med ett annat språk som modersmål som har utkomststöd. Kartan visar förmånstagarnas andel av befolkningen områdesvis. I tjänsten kan man se förändringarna under de senaste två åren.

– Den nya webbtjänsten kompletterar de verktyg som arbets- och näringsministeriet och UF-centret har utarbetat på informationsportalen om kommunförsöken. Tjänsten ger också kommunerna och arbets- och näringsbyråerna mer information som stöd för planeringen och beslutsfattandet, säger Jaana Ruokonen vid FPA:s informationstjänst.

I den första versionen av tjänsten visas uppgifter om mottagare av grundläggande utkomststöd.

– Genom att följa antalet mottagare av grundläggande utkomststöd i olika kundgrupper får man en bild av dessa gruppers behov av utkomststöd inom området i fråga. Utifrån de här uppgifterna går det dock inte att dra några slutsatser om sysselsättning eller om kommunförsökets effekter. Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd varierar också under året, så det lönar sig att jämföra situationen med samma månad föregående år, konstaterar Signe Jauhiainen, forskningschef vid FPA.

I höst kommer tjänsten att omfatta fler förmåner, och då kan man också se hur behovet av arbetsmarknadsstöd, yrkesinriktad rehabilitering och sjukpension förändras i kommunerna.

Bekanta dig med tjänsten:

Lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning (på finska)