Oro vid FPA för riskerna med avvecklandet av flerkanalsfinansieringen: Tjänsterna och förmånerna för de allra mest utsatta kan äventyras om stora administrativa reformer genomförs med forcerad tidtabell

Avvecklandet av flerkanalsfinansieringen har väckt oro till exempel bland dem som arbetar med rehabilitering och frågor kring mental hälsa samt i de välfärdsområden som ska grundas. Även FPA uttrycker sin oro över förslaget.

Regeringen bereder en avveckling av flerkanalsfinansieringen som en del av social- och hälsovårdsreformen och har i en tjänstemannaarbetsgrupp utrett olika lösningsmodeller. Social- och hälsovårdsministeriet har begärt att få utlåtanden om tjänstemannautredningen. Tidsfristen för inlämnande av utlåtanden löpte ut förra tisdagen.

I utredningen granskas den krävande medicinska rehabilitering och den rehabiliterande psykoterapi som FPA ordnar, läkemedelsersättningarna och reseersättningarna, läkararvodena för privat sjukvård och tandläkararvodena för privat tandvård samt ersättningarna för vård och undersökning. De här har betraktats ur tre alternativa synvinklar: hur skulle de påverkas av att 1) det nuvarande systemet bevaras, 2) finansieringen överförs från FPA till välfärdsområdena och 3) finansieringen och ordnandet överförs från FPA till välfärdsområdena.

FPA har lämnat ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet, där man understryker att beslut i anslutning till avvecklandet av flerkanalsfinansieringen inte bör fattas förrän välfärdsområdena har inlett och etablerat sin verksamhet.

– De planerade ändringarna kommer i praktiken att påverka alla som bor i Finland, varför konsekvenserna av ändringarna bör utvärderas omsorgsfullt. Tjänsterna och förmånerna för de allra mest utsatta kan äventyras om stora administrativa reformer genomförs med forcerad tidtabell, motiverar FPA:s generaldirektör Outi Antila utlåtandet.

Utöver FPA har 85 andra aktörer lämnat in utlåtanden till ministeriet. Bland dem finns representanter för rehabiliteringen, hälso- och sjukvården samt de kommande välfärdsområdena och sjukvårdsdistrikten.

– Utlåtandena visar att FPA inte är den enda aktören som känner oro. Man måste också säkerställa att reformerna inte ökar den regionala ojämlikheten, konstaterar Antila.

De nuvarande datasäkra och riksomfattande informationssystemen bör utnyttjas

FPA anser att tjänstemannaarbetsgruppens utredning även innehåller förslag som kan understödas. Överföringen av finansieringen till välfärdsområdena kan sporra dem att utveckla förmånerna och verkställa dem effektivare än tidigare. Också överföringen av ersättningarna för prehospital akutsjukvård till välfärdsområdena är ett ändamålsenligt sätt att satsa på brådskande vård.

Antila påminner också om att det skulle vara möjligt att utnyttja FPA:s förmånssystem i välfärdsområdenas verksamhet, även om det inte är FPA som verkställer förmånerna.

– FPA har utvecklats till ett betydande kunskapscenter. Den riksomfattande och aktuella information vi samlar in om bland annat förmånerna utnyttjas i stor omfattning som stöd för beslutsfattande. FPA kan i framtiden erbjuda välfärdsområdena information som stöd för utveckling och ledning, om FPA:s roll som egentlig verkställare eller teknisk genomförare bevaras, förklarar Antila.

Att bygga upp nya separata informationssystem och datainsamlingssystem skulle innebära betydande merkostnader för välfärdsområdena och hela samhället. FPA har kunnande och erfarenhet gällande utveckling av riksomfattande och datasäkra förmåns- och servicesystem, såsom Kanta-tjänsterna. Om de här systemen utnyttjas behöver inte varje välfärdsområde konkurrensutsätta, upphandla och finansiera separata system.