Studerande vars studier fördröjts kan få studielånskompensation eller studielånsavdrag om fördröjningen orsakats av coronaepidemin

Studerande kan ha rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag om coronaepidemin har medfört att den tid som de använt för att avlägga examen överskrider den föreskrivna tiden.

Studerande förlorar inte sin rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag om de kan visa att det på grund av coronaepidemin inte har varit möjligt att genomföra alla studier som krävs för examen. Den här ändringen i villkoren gäller studerande som har avlagt en högskoleexamen år 2021 eller senare. Studierna får fördröjas med högst 1 läsår för att rätten till studielånskompensation eller studielånsavdrag ska kvarstå.

Studerande kan begära ny behandling om utexamineringen har fördröjts på grund av coronaepidemin

FPA kommer att skicka ut ett negativt beslutsförslag om studielånskompensation eller studielånsavdrag till de studerande som slutförde sina studier år 2021, om deras studietid överskrider den maximala studietid som berättigar till kompensation eller avdrag. De som utexaminerades vårterminen 2021 får beslutsförslaget i oktober-november 2021.

Om utexamineringen fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den studerande be att FPA behandlar ärendet på nytt. I sin begäran om ny behandling ska den studerande ange på vilket sätt coronaepidemin inverkade på möjligheten att inom utsatt tid genomföra de studier som krävs för examen. Orsakerna till att studierna fördröjdes kan ha att göra med till exempel

  • studiearrangemangen
  • den studerandes eller en familjemedlems hälsotillstånd eller livssituation
  • reserestriktioner
  • andra myndighetsrekommendationer.

Möjligt att få studielånskompensation även om studiestarten skjutits upp

FPA kan beakta att studierna fördröjts på grund av coronaepidemin även i sådana fall där den studerande har skjutit upp inledandet av sina första högskolestudier på grund av coronaepidemin. Det här gäller till exempel studerande som första gången har beviljats studierätt för att avlägga en examen från och med höstterminen 2020, men som på grund av coronaepidemin inleder sina studier först senare.

Om en studerande vid en finländsk högskola har anmält sig som frånvarande när studierna började och anledningen var coronaepidemin, räknas den studietid som ska beaktas och som berättigar till studielånskompensation från början av den första terminen då den studerande är närvarande.

Om en studerande vid en utländsk högskola har skjutit upp inledandet av studierna på grund av coronaepidemin räknas den studietid som ska beaktas och som berättigar till studielånskompensation från början av den första terminen då studierna de facto inleddes.

Genom ändringarna i lagen om studiestöd vill man säkerställa att högskolestuderande inte förlorar sin rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag om studierna har fördröjts på grund av coronaepidemin.

Lagändringarna träder i kraft 1.8.2021. Lagändringen gäller också dem som utexaminerades vårterminen 2021.

Meddelandet bearbetat 30.6.2021. Följande uppgift har strukits i meddelandet: Riksdagen har godkänt lagändringen, men den ska också stadfästas av presidenten.

Närmare information för kunder