Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster

De som använder e-tjänsterna för arbetsgivare och samarbetspartner eller Kanta-tjänsternas extranät identifieras hos FPA med hjälp av Katso-tjänsten. Katso-tjänsten kommer att upphöra och ersätts av Suomi.fi som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen. FPA börjar stegvis ta i bruk Suomi.fi från och med hösten 2019 och under år 2020. (tidtabellen korrigerad 27.9.19)

Tjänsten Suomi.fi innehåller många digitala tjänster som behövs då man sköter sina ärenden hos FPA, till exempel tjänsterna Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.  Tjänsten Suomi.fi-identifikation är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. Tjänsten används i statens och kommunernas elektroniska tjänster, där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, med mobilcertifikat, med certifikatkort eller med eIDAS-identifieringsverktyg.

FPA tar i bruk Suomi.fi-identifikation i e-tjänsterna för arbetsgivare och samarbetspartner under åren 2019-2020. E-tjänsterna för arbetsgivare och samarbetspartner används av företag, kommuner och andra aktörer inom offentlig förvaltning samt av olika organisationer. I e-tjänsterna kan arbetsgivare t.ex. lämna in ansökningar om dagpenning, och kommunerna kan kontrollera uppgifter om de förmåner som FPA har beviljat.

Fullmakt krävs för användning av Suomi.fi för en organisations räkning

Behörigheter och andra uppgifter som nu finns i Katso-tjänsten flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi, utan de organisationer som använder tjänsten måste befullmäktiga de personer som de vill att ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster.

Rätten att använda tjänsterna grundar sig på en aktuell uppgift om namntecknare som fås ur handelsregistret eller på en på något annat sätt påvisad rätt att representera organisationen samt på de fullmaktskoder som antecknats i det nya fullmaktsregistret och som ger rätt att använda de enskilda e-tjänsterna.  Dessa koder ersätter behörighetsfunktionerna i Katso-tjänsten.

Företag

I ett företag kan fullmakter ges och godkännas av den namntecknare som anges i handelsregistret eller av någon annan person som officiellt får representera företaget eller som har beviljats fullmaktsrätt. När en person har loggat in på en elektronisk tjänst kontrollerar Suomi.fi-fullmakter automatiskt vilka roller personen har och granskar uppgifterna om organisationen i handelsregistersystemet samt checkar giltiga fullmakter i Suomi.fi-fullmaktsregistret. Ärenden kan skötas i FPA:s e-tjänster om det i Suomi.fi-fullmakter syns att personen i fråga har en sådan fullmakt som behövs för ändamålet.

Det lönar sig för företagen att försäkra sig om att det i handelsregistret finns korrekta uppgifter om de personer som har rätt att representera företaget, så att det inte uppstår problem vid ansökan och beviljande av fullmakter med tanke på FPA:s e-tjänster.

Offentliga organisationer

I fråga om offentliga organisationer ges och godkänns fullmakter genom den tjänstemannafunktion som tas i bruk i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i höst. Tjänstemannafunktionen används också när man befullmäktigar någon att sköta ärenden för ett utländskt företags räkning.

Tack vare tjänstemannafunktionen kommer det också att bli möjligt att befullmäktiga aktörer vars representant inte registrerats i ett offentligt register (t.ex. handelsregistret). Sådana aktörer är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och dödsbon.

Att sköta ärenden för en organisations räkning

En person som har beviljats fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan sköta ärenden för en organisations räkning. Identifieringen i e-tjänsterna sker dock alltid med personliga identifieringsverktyg.

På webbplatsen fpa.fi publicerar FPA information om vilka fullmaktskoder som behövs för de olika e-tjänsterna efter hand som koderna i fråga kan sökas och beviljas i Suomi.fi-tjänsten. Där kan de som beviljar fullmaktskoder kolla upp för vilka uppgifter fullmaktskoderna behövs och vilka ärenden den som beviljas en kod kan sköta i FPA:s e-tjänster.

Vi informerar kunderna om tidtabellen på adressen www.fpa.fi/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten.

Läs mer