IKKU-kurser för äldre multisjuka personer

FPA ordnar rehabiliteringskurser för äldre multisjuka personer, så kallade IKKU-kurser. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

På en IKKU-kurs får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som dina sjukdomar medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Kursen lämpar sig för dig som

  • är över 68 år och står utanför arbetslivet
  • har diagnostiserats med flera olika sjukdomar och genom rehabilitering kan få stöd för att vara delaktig och klara dig i vardagen
  • har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och för att delta i grupprehabilitering
  • orkar delta i det rehabiliteringsprogram som ingår i kursen ungefär 5 timmar per dag
  • ifall du har en minnessjukdom, har så lindriga symtom att minnessjukdomen inte stör eller begränsar dina möjligheter att delta i rehabiliteringen

Kursen lämpar sig inte för den som har en avsevärt nedsatt funktionsförmåga, stor trötthet, en svår sjukdom eller en framskriden minnessjukdom som förhindrar deltagande i kursen.

Kursen ordnas också på svenska. Kursen för samiskspråkiga hålls på finska och tolkas enligt behov till samiska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och den genomförs i två perioder på 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. Mellan perioderna genomför serviceproducenten ett hembesök hos dig. En vuxen anhörig eller närstående till dig kan vara med under hembesöket.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i geriatri, inre medicin eller allmänmedicin
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer