Andra sociala förmåner och arbetslöshetsförmåner

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmåner om du är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

De sociala förmåner du får dras i allmänhet av direkt från arbetslöshetsförmånen. Beloppet per dag av de sociala förmåner som ska betalas ut varje månad räknas ut genom att beloppet för en hel månad divideras med 21,5.

Följande sociala förmåner inverkar inte på arbetslöshetsförmånens belopp:

  • barnbidrag
  • underhållsbidrag eller underhållsstöd
  • allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare
  • utkomststöd
  • handikappförmån eller vårdbidrag för pensionstagare
  • menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, militärunderstöd och liv- och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

Stöd för hemvård av barn

Från arbetslöshetsförmånen avdras den arbetssökandes eller makens/makans eller sambons stöd för hemvård av barn.

Det stöd för hemvård av barn som maken/makan eller sambon får avdras dock inte om han eller hon själv sköter barnet eller samtidigt får moderskapspenning, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning och därför saknar rätt till arbetslöshetsförmåner.

Om den av makarna/samborna som får stöd för hemvård av barn har regelbundet deltidsarbete, studerar eller har inkomster från eget företag avdras stödet för hemvård av barn från den andra partens arbetslöshetsförmån.

Om bägge makarna är arbetslösa, görs avdraget från den arbetslöshetsförmån som betalas till den som får hemvårdsstödet.

Studier

Om du studerar på heltid kan du inte få arbetslöshetsförmåner under studietiden eller under loven mellan terminerna. Dagstudier vid yrkesläroanstalter såväl som högskole- eller universitetsstudier som leder till en examen är alltid heltidsstudier.

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom

Du kan inte få arbetslöshetsförmåner om du har sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, sjukpension, rehabiliteringsstöd eller någon annan förmån som betalas ut på grund av fullständig arbetsoförmåga.

Om du insjuknar medan du är arbetslös har du rätt att få arbetslöshetsförmåner för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, eftersom du inte kan få sjukdagpenning för den tiden. Självrisktiden omfattar den dag du insjuknar och de 9 följande vardagarna. Om sjukdagpenningen efter självrisktiden är mindre än arbetslöshetsförmånen får du minst 86 % av arbetslöshetsförmånens belopp som sjukdagpenning.

Om du under den tid som du varit arbetslös har fått sjukdagpenning för maximitiden (300 dagar), har lämnat in en ansökan om sjukpension som är under handläggning eller som har avslagits och i övrigt uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmåner, kan du fortfarande få arbetslöshetsförmåner. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster senast dagen efter att utbetalningen av sjukdagpenningen upphört.

Pensioner

Arbetslöshetspension och de flesta ålderspensioner utgör hinder för att få arbetslöshetsförmåner. Sjukpension som betalas från utlandet minskar beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Också delinvalidpension, tilläggspension som arbetsgivaren ordnar och sjukpension som enligt folkpensionslagen beviljats den som är permanent blind eller rörelsehindrad minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Partiell förtida ålderspension dras inte av från arbetslöshetsförmånen men den beaktas som inkomst då behovet av arbetsmarknadsstöd prövas.

Läs mer: