Näringsstöd

Näringsstöd är ett nödvändigt och skäligt bidrag för närings- eller yrkesutövning

  • för anskaffande av arbetsredskap och maskiner samt
  • för grundade eller omläggning av egen företagsverksamhet.

Ändamålet med näringsstöd är att sysselsätta personer med funktionsnedsättning som företagare eller yrkesutövare eller att stödja dem i att klara sig som företagare eller yrkesutövare.

Arbetspensionsanstalterna beviljar näringsstöd för de klienter som hör till deras ansvarsområde.

Hjälpmedel

FPA kan som yrkesinriktad rehabilitering ordna och ersätta klienten för sådana dyra och krävande hjälpmedel som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning är nödvändiga för att klienten ska klara av arbetslivsinriktade studier eller ett arbete. En förutsättning är att klienten genom arbetet får sin försörjning eller väsentliga tilläggsinkomster till pensionen.

Beviljande av hjälpmedel förutsätter att

  • klienten till följd av sjukdomen eller skadan inte klarar av studierna eller arbetet utan hjälpmedlet i fråga. Det kan också vara fråga om att det är oskäligt svårt eller ansträngande för klienten att klara sig.
  •  hjälpmedlet är individuellt planerat och till sin tekniska nivå krävande och därmed dyrt.
  • målet är att förbättra och bevara arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna, dvs. att klienten ska ha ett arbetsliv.
  • det finns en medicinsk grund för behovet av hjälpmedel.

Yrkesutbildning

En klient kan i form av yrkesinriktad rehabilitering beviljas lämplig utbildning som gör det möjligt för klienten att delta i arbetslivet trots sjukdom eller funktionsnedsättning och/eller som minskar risken för arbetsoförmåga. Målet är att klienten ska kunna få ett arbete där sjukdomen eller funktionsnedsättningen inte förorsakar begränsningar eller där begränsningarna är så små som möjligt. Som utbildning beviljas avgiftsfri examensinriktad utbildning enligt det normala utbildningssystemet.

Läs mer