Ansökan om ersättning för företagshälsovård

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnader enligt bokföringen per räkenskapsperiod. De kostnader som uppges i ansökan måste specificeras kostnadsvis och gå att kontrollera mot arbetsgivarens bokföring.

  • Ersättning ska sökas med en enda ansökan, även om tjänsterna på de olika verksamhetsställena köpts av flera olika serviceproducenter eller en serviceproducent bytts ut under räkenskapsperioden.
  • I en och samma ansökan får ingå endast en arbetsgivares kostnader. Ett moderbolag och dess dotterbolag är separata arbetsgivare. De söker ersättning med egna, separata ansökningar.
  • Inga bilagor behöver läggas till ansökan. FPA kan vid behov begära tilläggsutredningar, såsom verksamhetsplanen för företagshälsovården, ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller någon annan tilläggsutredning.

Handläggningsställena för ansökningar gällande företagshälsovård ger också närmare information om hur man söker ersättning för företagshälsovårdskostnader och om de ersättningar som betalats ut.

Ansökan på webben

Man kan söka ersättning via e-tjänsten för företagshälsovårdsersättningar. För att kunna använda e-tjänsten måste arbetsgivaren ha ett FO-nummer och en Katso-kod.).

Tjänsten begär endast nödvändig information

I e-tjänsten anger arbetsgivarens representant om han eller hon endast anmäler kostnader för förebyggande företagshälsovård eller också kostnader för sjukvård, d.v.s. för vilken ersättningsklass han eller hon anmäler kostnads- och verksamhetsuppgifter. Utifrån de alternativ som den sökande väljer styr e-tjänsten honom eller henne att fylla i endast de uppgifter som är nödvändiga för ansökan.

Tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och att uppgifterna angetts i rätt form.  Uppgifterna förmedlas elektroniskt till FPA:s system. Så här går behandlingen av ansökningarna snabbare.

Ansökan på pappersblankett

Alternativt kan arbetsgivaren skriva ut och fylla i papperblanketten Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98 TTHr.  Det finns separata ifyllningsanvisningar för blanketten, SV 101a TTHr.

Arbetsgivaren kan också komplettera serviceproducentens förhandsifyllda blankett så att den blir en ersättningsansökan.

Arbetsgivares eller företagares ansökan om ersättning kan skickas per post till handläggningsstället för företagshälsovårdsersättningar. Handläggningsstället bestäms utifrån hemorten för företaget eller företagaren som ansöker om ersättning och på basis av de totala kostnaderna i ansökan.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 6 månader från att arbetsgivarens räkenskapsperiod upphört. Om ansökan inkommer för sent kan ersättning helt eller delvis beviljas efter prövning, ifall det bedöms oskäligt att avslå ansökan.

Exempel på hur ansökningstiden beräknas   
Räkenskapsperioden upphör Ansökan lämnas in till FPA senast
31.12 30.6
29.2 29.8
30.4 30.10
31.8 29.2

En privatperson eller ett hushåll som fungerar som arbetsgivare ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna för den anställda i efterskott en gång om året kalenderårsvis. Ansökan inlämnas till FPA senast 30.6.

 

Läs mer