Ansökan om ersättning

Med blankett SV 133r (fpa.fi/blanketter) ansöker försäkringsbolaget om ersättning från FPA med fullmakt av den som ärendet gäller. Ersättning kan också sökas med någon annan blankett som är godkänd av FPA och som innehåller motsvarande uppgifter som SV 133r. Ansökningstiden är sex månader från att kostnaderna betalades. Redovisningsblanketten och bilagorna skickas till FPA:s center för internationella ärenden (Kauppamiehenkatu 4, 10. krs., 45100 Kouvola).  Ersättning kan inte sökas elektroniskt.

Val av lagstiftning på redovisningsblanketten

När försäkringsbolaget ansöker om ersättning måste bolaget enligt den aktuella situationen välja antingen

  1. ersättning enligt lagstiftningen i Finland (lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård) eller
  2. ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs eller
  3. ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Valet gäller alla de personer som tas upp i redovisningen. I samma redovisning får man sammanställa endast sådana kostnader som ersätts enligt samma lagstiftning. Kostnader som uppkommit på grund av akut insjuknande i t.ex. Spanien och Thailand får inte sammanställas i samma redovisning.

Ersättning enligt lagstiftningen i Finland eller det land där vården gavs

Om det är fråga om medicinskt nödvändig vård som har tillhandahållits i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz, väljer försäkringsbolaget vid ansökan om ersättning antingen  

  • ersättning enligt finsk lagstiftning eller
  • ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs

Medicinskt nödvändig vård som tillhandahållits i ett annat nordiskt land ersätts i enlighet med den nordiska konventionen om social trygghet alltid enligt lagstiftningen i det land där vården gavs.

Vad avses med medicinskt nödvändig vård?

Som medicinskt nödvändig vård betraktas sådan vård som inte kan flyttas fram till en tidpunkt efter den planerade returresan. Vården kan inte vänta tills personen återvänder hem med hänsyn till sjukdomens sannolika förlopp. Avsikten med medicinskt nödvändig vård är att personen ska kunna fortsätta sin utlandsvistelse som det ursprungligen var planerat. Medicinskt nödvändig vård är också behandlingen av kroniska sjukdomar och sjukdomar som konstaterats tidigare liksom också vård i samband med graviditet och förlossning. Innehållet i den vård som ska betraktas som medicinskt nödvändig kan variera och vara olika beroende på om vården till exempel har tillhandahållits under en semesterresa som varar en vecka eller under utbytesstudier som varar ett läsår.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen

Om kostnaden beror på insjuknande i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz betalas ersättning enligt sjukförsäkringslagen. På redovisningsblanketten markeras punkten 'Ersättning enligt sjukförsäkringslagen'.

Om en person har rest till ett EU- eller EES-land eller Schweiz utan förhandstillstånd i avsikt att få vård utomlands ersätts kostnaderna enligt sjukförsäkringslagen. Om personen har sökt vård i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz ersätts inte kostnaderna.