Ansökan om ersättning

Sjukvårdsersättningar kan sökas hos FPA av

  • kunden
  • en producent av hälso- och sjukvårdstjänster som ingått avtal om direktersättning
  • en samfundskund, t.ex. socialvårdsorgan

Ersättning för sjukvårdskostnader ska sökas hos FPA inom sex månader från det att vården betalats. Om avgiften har tagits ut på förhand kan ersättning sökas först då vården har getts. De som är medlemmar i en arbetsplatskassa kan också söka ersättning hos sin kassa.

I samband med direktersättningsförfarande är den tid inom vilken ersättning ska sökas sex månader från när tjänsten tillhandahölls.

Ansökan om ersättning kan göras på blankettformuläret Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland , SV 127r.

Blanketter kan beställas per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Kunden

När en kund ansöker om sjukförsäkringsersättning hos FPA ska han eller hon lämna in en utredning av vårdgivaren över de undersökningar som utförts eller den vård som getts. Utredningarna lämnas på FPA:s blanketter. Också andra blanketter kan användas om de har godkänts av FPA:s hälsoavdelning. 

Tjänsteproducenten

Producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som har ingått avtal med FPA om direktersättningsförfarande kan ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Läs mer under Direktersättningsförfarande

Arbetsgivaren

Företagshälsovårdstjänster som ordnas och betalas av arbetsgivaren är inte kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen. Dessa kostnader ersätts endast som kostnader för företagshälsovård.

Om arbetsgivaren betalar sjukvårdstjänster för sina anställda som tilläggs- eller personalförmån, exempelvis tandvård, kan dessa kostnader ersättas från sjukvårdsförsäkringen. Ersättningen kan betalas genom direktersättningsförfarande direkt till den anställda om han eller hon själv först betalar självriskandelen. Efter detta söker den anställda om eventuell tilläggsförmån av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har inte rätt till direktersättning. Om den anställda inte har fått direktersättning och arbetsgivaren som tilläggsförmån vill stå för sjukvårdskostnaderna kan arbetsgivaren ansöka om ersättning för kostnaderna med stöd av en specificerad fullmakt av den anställda med redovisningsblankett SV131r.

Läs mer