Användarvillkor för e-tjänsten för läkemedelsföretag

I anmälningstjänsten kan man göra kvartalsanmälningar för läkemedelspreparat som omfattas av utbytessystemet eller prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet.

Uppgifterna i tjänsten grundar sig på den förteckning över utbytbara läkemedel, där uppgifterna anges på förpackningsnivå, som publiceras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och på läkemedelsprisnämndens förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet.

Innehavaren av försäljningstillstånd eller en företrädare för denne kan anmäla priser för läkemedelspreparat som de administrerar. Om inte alla företagets preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet syns i anmälningstjänsten ska företaget kontakta Folkpensionsanstalten (FPA). Kontaktinformation för FPA finns i prisanmälningstjänsten på sidan Kontakt.

Priser kan anmälas 30–21 dagar före den första dagen i kvartalet. Anmälningstiden går ut klockan 16.15 den sista anmälningsdagen.

Anmälningarna matas in i tjänsten för ett preparat åt gången.

FPA skickar uppgifterna för de preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet till läkemedelsprisnämnden och uppgifterna för de preparat som omfattas av utbytessystemet och prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet till Finlands Apotekareförbund och Universitetets Apotek.