Användningen av förmåner och tjänster inom ramen för den sociala tryggheten i Uleåborg 2013–2018

Inom FPA:s forskningsprojekt Användningen av social- och hälsovårdstjänster och sociala förmåner i Uleåborg 2013–2018 samt kostnaderna för dem utreder man användningen av förmåner och tjänster i Uleåborg 2013–2018 utifrån ett registermaterial på individnivå som omfattar hela befolkningen i Uleåborg. Materialet är en omfattande sammanställning av uppgifter från olika sektorer.  Utifrån materialet produceras forskningsbaserad information om den parallella användningen av penningförmåner inom ramen för den sociala tryggheten, hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och arbetskraftsservice samt om servicestigarna inom olika befolkningsgrupper.

På den här sidan presenteras forskningsrön som projektet genererat. Nedan finns också en beskrivning av det material som projektet har använt och en förteckning över publikationer och bloggtexter. Sidan kompletteras efter hand som projektet framskrider. Forskningsprojektet pågår till utgången av 2022.

Majoriteten av de personer som mottar grundläggande utkomststöd eller förmåner på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet använder också social- och hälsovårdstjänster

De flesta personer i arbetsför ålder som får grundläggande utkomststöd eller förmåner på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet använder under samma år också olika social- och hälsovårdstjänster och sysselsättningsfrämjande service. Vilka tjänster som används beror i hög grad på vilken förmån personen får.

Nästan alla använder hälso- och sjukvårdstjänster, men i synnerhet mottagare av utkomststöd eller rehabiliteringsstöd och arbetslösa som får grundtrygghetsförmåner omfattas rätt ofta också av socialservice och sysselsättningstjänster.

Läs mer:

Nästan alla anlitar någon form av social- och hälsovårdstjänst eller får någon förmån under ett kalenderår

Nästan hela befolkningen i Uleåborg använder förmåner och tjänster inom ramen för den sociala tryggheten under ett kalenderår. Under kalenderåret 2018 fick 97 % av befolkningen något slags förmån och/eller anlitade någon form av hälso- och sjukvårdstjänst, socialservice eller sysselsättningstjänst minst en gång. Andelen var ungefär lika stor i olika åldersgrupper.

Av invånarna i Uleåborg använde 94 % hälso- och sjukvårdsvårdstjänster, 13 % omfattades av socialservice eller sysselsättningstjänster och 61 % fick någon förmån. Under året fick mer än hälften av befolkningen både hälso- och sjukvårdsvårdstjänster och någon förmån.

Läs mer:

Ungefär hälften av befolkningen anlitar privat tandvård och den andra hälften offentlig tandvård

De som anlitar tandvård är klart tudelade i dem som anlitar den offentliga sektorn och dem som anlitar den privata sektorn. Av den befolkning i Uleåborg som fyllt 25 år hade cirka två av tre personer besökt tandläkare under uppföljningsperioden på två år. Besök hos tandläkare var vanligare bland kvinnor, personer i medelåldern och höginkomsttagare. Ju högre inkomster en person hade, desto fler var besöken hos tandläkare och desto oftare skedde besöken inom den privata sektorn.

Läs mer:

Mångbesökare inom den öppna vården binder tjänstekapacitet

Som mångbesökare, dvs. de som använde hälso- och sjukvårdstjänster i stor skala, definierades i denna undersökning den tiondel av användarna som använt tjänsterna mest. En betydande del av alla besök inom alla sektorer av den öppna sjukvården (den offentliga, företagshälsovården, den privata) ) gjordes av mångbesökare. Användning av tjänster i stor skala förebådade också ett större antal sjukdagpenningsdagar under de följande åren.

Läs mer:

Nästan en femtedel av befolkningen får rehabilitering

När all rehabilitering som går att spåra i registermaterialet beaktades, deltog 18 % av befolkningen i Uleåborg i rehabilitering under 2018. Vanligast var rehabilitering inom offentliga social- och hälsovårdstjänster. Kvinnor deltog oftare än män i rehabilitering. Det var ovanligt att man samtidigt använde olika system: av dem som deltog i rehabilitering deltog bara var tionde i rehabilitering inom två eller flera system.

Läs mer:

Övriga rön utifrån Uleåborg-materialet

Också det föregående forskningsprojektet, som utnyttjade material från 2013, producerade information om de förmåner som invånarna i Uleåborg hade fått och om de social- och hälsovårdstjänster inom olika sektorer som de använt. Utifrån materialet från 2013 producerades forskning bl.a. om följande:

Forskningsmaterialet innehåller mångsidiga registeruppgifter om tjänster och förmåner 

Det material som forskningsprojektet använder innehåller information om alla Uleåborgsbors användning av offentliga och privata häso- och sjukvårdstjänster, företagshälsovårdstjänster, offentlig socialservice och arbetskraftsservice samt den sociala trygghetens penningförmåner under åren 2013–2018 (sammanlagt cirka 240 000 personer). Materialet innehåller dessutom mångsidiga sociodemografiska bakgrundsuppgifter om de personer som omfattas av undersökningarna.

Forskningsmaterialet har samlats in från FPA, Uleåborgs stad, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Pensionsskyddscentralen (PSC), serviceproducenter inom företagshälsovården, Statistikcentralen, arbets- och näringsministeriet, Skatteförvaltningen och Keva. Materialet består av en ovanligt omfattande helhet av data om samma personers användning av förmåner och tjänster inom ramen för den sociala tryggheten under en lång period. 

Registeruppgifterna i materialet är från 2013–2018

 • population: alla invånare i Uleåborg 2013–2018 (källa: FPA)
 • kön, ålder, civilstånd (FPA)
 • utbildning, yrke, socioekonomiska ställning, inkomster (Statistikcentralen, Skatteförvaltningen, FPA)
 • perioder utan inkomster och perioder utan lön (PSC)
 • arbetspensionsuppgifter (PSC)
 • förmåner inom ramen för den sociala tryggheten (FPA, Uleåborgs stad, PSC)
 • närståendevårdare (Keva, Skatteförvaltningen)
 • klienter inom den offentliga socialservicen (Uleåborgs stad)
 • arbetskraftsservicens kunder och åtgärder (arbets- och näringsministeriet)
 • offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i form av öppenvård (Uleåborgs stad, THL)
 • tjänster inom företagshälsovård (producenter av företagshälsovårdstjänster)
 • den offentliga specialiserade sjukvården, jour, institutionsvård (THL, Uleåborgs stad)
 • privat sjukvård som ersätts av FPA, läkemedel, resor (FPA)

Läs mer om materialet:  

Projektets forskningspublikationer

Bloggtexter

Kontaktuppgifter

Ansvarig forskningsledare, forskningschef Jenni Blomgren, FPA, fornamn.efternamn@fpa.fi