Anvisningar för e-tjänsten för läkemedelsföretag

Katso-autentisering

För att man ska kunna logga in på e-tjänsten för läkemedelsföretag behöver man en Katso-kod. Tjänsten förutsätter identifiering på personnivå.

Katso-huvudanvändaren

 • skapar en underkod för varje person som använder e-tjänsten
 • skapar lösenord och skickar underkodsuppgifterna och lösenordet till innehavaren av underkoden som i sin tur certifierar underkoden till en Katso-kod.

Underkodsinnehavaren

 • certifierar underkoden till en Katso-kod och meddelar Katso-huvudanvändaren detta. Huvudanvändaren beviljar därefter auktorisering för Katso-koden (behörigheten FPA – Kvartalsanmälningar om läkemedelspriser).

Ifall den person som ska använda denna e-tjänst redan har en certifierad Katso-kod skapar huvudanvändaren inte någon ny underkod utan beviljar personen auktorisering (behörigheten FPA – Kvartalsanmälningar om läkemedelspriser).

Innehållet i tjänsten

 • I anmälningstjänsten kan man göra kvartalsanmälningar för läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet och utbytessystemet.
 • Innehavaren av försäljningstillstånd eller en företrädare för denne kan anmäla priser för läkemedelspreparat som de administrerar.
 • Innehavaren av försäljningstillstånd kan också ge ett annat företag fullmakt att sköta prisanmälningarna. Prisanmälan förutsätter att information om fullmakten har sänts till läkemedelsprisnämnden när det gäller ersättningsgilla preparat och till FPA när idet gäller icke-ersättningsgilla preparat.
 • Den som gör prisanmälan identifieras i tjänsten genom företagets FO-nummer.
 • Uppgifterna i tjänsten grundar sig på den förteckning över utbytbara läkemedel, där uppgifterna anges på förpackningsnivå, som publiceras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och på läkemedelsprisnämndens förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet.
 • Anmälningar om priser kan lagras eller korrigeras så länge anmälningstiden pågår. Priser kan anmälas 30–21 dagar före den första dagen i kvartalet. Anmälningstiden går ut klockan 16.15 den sista anmälningsdagen.
 • Anmälningarna matas in i tjänsten för ett preparat åt gången. Prisanmälningar kan göras vid olika tidpunkter i flera separata omgångar.
 • En lagrad prisanmälan kan ändras eller korrigeras så länge anmälningstiden pågår, oberoende av om anmälan gjorts i e-tjänsten eller lämnats in i filformat.
 • På sidan Gjorda prisanmälningar kan man se enskilda prisanmälningar och sammanställningar över prisanmälningar enligt den period då de trätt i kraft.
 • På sidan Befullmäktigande kan man lämna FPA uppgifter om beviljad fullmakt.
 • På sidan Kontakt finns kontaktinformation för kontaktpersonerna vid FPA och läkemedelsprisnämnden.

Anvisningar

 • På sidan Val av läkemedelspreparat visas alla de preparat som företaget administrerar och som omfattas av prisanmälningsförfarandet. Uppgiftslämnaren kan välja alla preparat på en gång genom att klicka på Markera alla eller X. Efter att ha markerat alla preparat kan man avmarkera valet av enskilda preparat i kryssrutorna.
 • Framför kryssrutan finns ett V om det har gjorts en prisanmälan för preparatet. Du kan vid behov göra ändringar i tidigare gjorda prisanmälningar.
 • Anmälningarna matas in i tjänsten för ett preparat åt gången. Knappen Spara och fortsätt öppnar följande preparat som valts på sidan Val av läkemedelspreparat. När pris har anmälts för alla valda läkemedelspreparat öppnas sidan Sammanställning.
 • Med knappen Töm stryker man alla val i listan eller de uppgifter som skrivits i prisanmälan för ett preparat.
 • Med knappen Ta bort raderar man en tidigare sparad prisanmälan i tjänsten och i FPA:s databas.
 • Med knappen Hoppa över går man utan att ändra uppgifterna vidare till följande valt preparat.

Datasäkerhet

 • Tjänsten använder en säker förbindelse. Gå alltid gå ut ur tjänsten genom att välja Logga ut, så att förbindelsen bryts.
 • Efter utloggningen ska du se till att utomstående inte kommer åt uppgifterna t.ex. via webbhistoriken i webbläsaren. Om programmet inte används på 30 minuter stängs det automatiskt.