Söktjänst för läkemedel

 

Söktjänsten för läkemedel innehåller aktuella uppgifter om de läkemedel, ersättningsgilla bassalvor och ersättningsgilla kliniska näringspreparat som säljs i Finland. Uppgifterna hämtas från Läkemedelsdatabasen, som Folkpensionsanstalten svarar för.

Pris

De priser som visas i söktjänsten grundar sig på läkemedelsföretagens prisanmälningar. Om ett preparat inte är ersättningsgillt kan läkemedelsföretaget fritt prissätta preparatet. Priset på ett ersättningsgillt preparat får inte vara högre än det pris som läkemedelsprisnämnden (Hila) har fastställt. I kolumnen Pris på den aktuella sidan i söktjänsten anges preparatets minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatten är 10 % för läkemedel, 14 % för kliniska näringspreparat som säljs utan recept och 24 % för bassalvor.

Nya priser uppdateras i söktjänsten den 1 och 15 dagen i varje månad. Läkemedelspreparaten har samma pris i alla apotek i Finland.

När apoteket lämnar ut ett preparat mot recept tillkommer i enlighet med läkemedelstaxan en expeditionsavgift på 2,39 euro (inkl. moms). Det pris som apoteket tar ut är därför högre än det pris som anges i söktjänsten för läkemedel. Om preparatet är ersättningsgillt får kunden ersättning också för expeditionsavgiften.

Kliniska näringspreparat och bassalvor kan säljas på apotek också utan recept. Priserna på dessa preparat skiljer sig då från de priser som anges i söktjänsten för läkemedel, eftersom apoteken fritt kan prissätta dem.

Ersättningsstatus

I kolumnen Ersättningsgillhet i söktjänsten för läkemedel anges den största ersättning man kan få för preparatet i fråga. Man kan få ersättning endast för preparat som köpts med recept och som omfattas av ersättningssystemet.

Under länken i kolumnen Ersättningsgillhet finns mera detaljerade uppgifter om preparatets ersättningsstatus. Om preparatet är specialersättningsgillt eller begränsat ersättningsgillt fungerar ersättningsnumret som länk till villkoren för rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Likvärdiga preparat

I söktjänsten för läkemedel ser du vilka likvärdiga preparat ett läkemedelspreparat kan bytas ut mot på apoteket. Under Likvärdiga preparat kan du kontrollera priset på det billigaste preparatet som läkemedlet kan bytas ut mot.

Om läkemedlet omfattas av referensprissystemet visas referenspriset i söktjänsten. Referenspriset är det högsta pris som kan ligga till grund för ersättningen.

Referenspriserna fastställs fyra gånger om året utifrån läkemedelsföretagens prisanmälningar. De nya referenspriserna träder i kraft den första dagen i januari, april, juli och oktober. På grund av den priskonkurrens som följer av systemet med utbyte av läkemedel kan priserna på många läkemedel ändras två veckor efter att referenspriserna trätt i kraft.

Läs mer