Arbetsförmåga via samarbete

FPA:s rådgivningar för arbetsförmåga har omfattande lokala samarbetsnätverk att tillgå. Med kundens tillstånd kan rådgivaren också anlita olika samarbetspartners i nätverket. Till dem hör bland annat social- och hälsovården, arbets- och näringsbyråerna och arbetspensionsanstalterna och rehabiliteringsproducenter.

FPA:s försäkringsdistrikt kommer överens med samarbetspartners på det lokala planet om hur samarbetet genomförs och utvecklas. Målsättningen är att finna kundorienterade arbetsmetoder och samarbetsmetoder.

I planeringen deltar både ledningen i försäkringsdistrikten och arbetsförmågerådgivarna. Distriktscheferna kommer överens om grunderna för samarbetet och arbetsförmågerådgivarna fortsätter samarbetet på konkret plan.

Samarbetet strävar till att göra återgången till arbetet smidig för kunden.

Rådgivaren kontaktar kunden

En kund kan kallas till en personlig intervju när

 • arbetsoförmågan hotar dra ut på tiden
 • kunden kan anses behöva råd och stöd för att återvända till arbetet.
 • kunden har nytta av att träffa kundrådgivaren som är specialiserad på arbetsförmåga.

Under intervjun kartlägger arbetsförmågerådgivaren kundens livssituation, resurser och möjligheter att återvända till arbetet.

Rehabilitering som inleds i rätt tid är ett effektivt sätt att stöda återgången till arbetet. Förutom FPA ordnar även hälsocentralerna, sjukhusen, arbetspensionsbolagen samt arbets- och näringsbyråerna rehabilitering.

Individuella lösningar

Arbetsförmågerådgivaren

 • kartlägger kundens situation som helhet.
 • intervjuar kunden och berättar om sjukdagpenningen, rehabiliteringsmöjligheter och andra åtgärder som kan
 • främja återgången till arbetet.
 • gör upp en plan för hur återgången till arbetet ska ske.
 • diskuterar kundens situation och behov av olika stödåtgärder
 • tillsammans med olika samarbetspartners.
 • vägleder kunden till lämplig rehabilitering.
 • följer upp hur åtgärderna genomförs, bedömer tillsammans med
 • kunden hur de lyckas och beslutar om fortsatta åtgärder.