Ansökan om föräldradagpenning till arbetsgivaren

Då arbetstagaren i sin ansökan om dagpenning uppger sig få lön under sin ledighet kan arbetsgivaren ansöka om dagpenning för den tid lön betalas. I annat fall betalas dagpenningen till arbetstagaren själv. Arbetsgivaren meddelar inte löneuppgifter för arbetsdagar till FPA.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om sin kommande moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. I arbetslagstiftningen stadgas närmare om anmälan om moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Tidpunkten för när en anmälan ska göras varierar beroende på bl.a. hur lång ledigheten är.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Katso-kod. Ansökan kan också göras med pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf)
  2. Ange den tid under moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden som arbetsgivaren betalar lön samt beloppet av lönen och lönetillägg. Löneanmälan är samtidigt arbetsgivarens dagpenningsansökan.
    • Ansök om dagpenning utgående från lönen under de sex senaste månaderna om arbetstagarens inkomster under de sex senaste månaderna, efter avdrag, har varit minst 20 % högre än inkomsterna enligt den senaste beskattningen. Arbetsinkomsten under de sex senaste månaderna ska alltid meddelas separat till FPA senast då föräldradagpenningperioden börjar även om löneuppgifterna för tiden med lön ännu inte är tillgängliga.
    • Om löneuppgifterna för hela tiden med lön inte är tillgängliga på förhand ska du i punkten för Ytterligare upplysningar skriva att utbetalningen fortsätter efter den period som redan meddelats. Meddela löneuppgifterna efter löneutbetalningsperioderna.
    • Skriv också in under Ytterligare upplysningar i ansökan om du meddelar löneuppgifter i perioder på grund av att arbetstagaren arbetar eller har semester vissa dagar. Lönen för arbetsdagar meddelas inte till FPA.
  3. Skicka ansökan.  Arbetsgivaren ska alltid skicka alla bilagor och eventuella pappersansökningar per post. Arbetstagaren kan ändå skicka bilagor via Meddelande-funktionen i e-tjänsten för privatpersoner.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivaren kan från och med 2019 också ansöka om vissa FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Ansökningstid

Arbetsgivaren ska meddela FPA löneuppgifterna för föräldradagpenningperioden senast när lönen har betalats ut.

Arbetstagaren ansöker om 

Beslut

Både arbetsgivaren och arbetstagaren får ett beslut om dagpenningen ifall arbetsgivaren betalar lön under ledigheten. Av beslutet framgår längden på dagpenningsperioden, dagpenningens belopp och utbetalningsdagarna. Beslutet kan också läsas i e-tjänsten för arbetsgivare.

Om arbetsgivaren meddelar uppgifterna om löneutbetalningen i perioder meddelas även besluten periodvis.

En arbetsgivare som endast betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen får inget beslut om dagpenning, men kan be arbetstagaren om uppgifter för utbetalningen av skillnaden.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Elektroniskt beslut

Från och med 12.1.2019 kan arbetsgivarna välja att inte längre få besluten per post och i stället övergå till att få elektroniska beslut. För att övergå till elektroniska beslut måste man ge sitt samtycke. Detta gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. Det finns anvisningar för hur man samtycker till elektroniska beslut i en separat guide för e-tjänsten.

Utbetalning

Föräldradagpenning betalas för vardagar, dvs. för måndag–lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

Dagpenningen betalas till det konto som arbetsgivaren meddelat FPA. 

Kontonumret kan meddelas eller ändras i e-tjänsten för arbetsgivare.

Läs mer