Föräldradagpenningens belopp

Från och med år 2020 fastställer FPA arbetstagarens dagpenningbelopp utifrån de löneuppgifter för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret . Samma gäller också sjukdagpenning och rehabiliteringspenning.

Om dagpenningen är större än den lön arbetsgivaren betalar, betalar FPA direkt till arbetstagaren den del av dagpenningen som är större än hans eller hennes lön (dvs. skillnaden mellan dagpenningen och lönen). 

Om arbetsgivaren under föräldraledigheten betalar semesterersättning eller semesterpenning till arbetstagaren för semester som inte tagits ut, ska dessa inte meddelas till FPA eftersom det inte är frågan om lön under föräldraledigheten utan ersättning för semester som arbetstagaren tjänat in tidigare. Därför inverkar de inte på dagpenningen.

Löneuppgifter för arbetsdagar som infaller under arbetstagarens dagpenningperiod meddelas inte till FPA. Dagpenningen betalas med minimibelopp till arbetstagaren för dagarna i arbete.

Räknaren hjälper dig att bedöm beloppet av föräldradagpenningar för dagpenningsperoder som börjar år 2020

Dagpenning för år 2019?

Föräldradagpenningen bestämdes till slutet av år 2019 i regel enligt de inkomster som konstaterats vid beskattningen. FPA får då de uppgifter som behövs för att beräkna beloppet av dagpenningen direkt från Skatteförvaltningen. De inkomster som konstaterats vid beskattningen justeras med en lönekoefficient. På vissa villkor kan dagpenningen ännu för år 2019 även betalas utgående från den lön personen haft under de 6 månader som föregått ledigheten.

Arbetstagare som har flera arbetsgivare eller är företagare

En arbetstagare kan få lön från flera arbetsgivare under sin moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Då fördelas dagpenningen mellan arbetsgivarna i förhållande till de löner de betalat.

Om en annan arbetsgivare meddelar de utbetalda lönerna först efter att dagpenningen beviljats och kanske redan betalats till den första arbetsgivaren, så måste FPA rätta beslutet om dagpenning och återkräva en del av den dagpenning som betalats ut.

Arbetstagaren kan också samtidigt vara anställd i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och vara verksam som företagare. Om arbetstagaren också har en FöPL- eller LFöPL-försäkring betalas en del av föräldradagpenningen till arbetstagaren själv och en del till den arbetsgivare som betalar hans eller hennes lön. Om lönen under föräldraledigheten betalas av företagarens eget företag betalar FPA dagpenning till företaget endast om företagaren står i ett anställningsförhållande till företaget, dvs. är ArPL-försäkrad.

Fördelningen av föräldradagpenningen görs i förhållande till den gällande FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten och löneinkomsten.

Exempel

Den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 1.7, så moderskapspenningsperioden börjar senast 26.5.

Arbetsgivaren betalar lön under moderskapsledigheten för tiden 26.5–18.8. Arbetsgivaren ansöker om dagpenning genom att via e-tjänsten meddela för vilken tid lön betalas samt lönebeloppet. I detta exempel är lönebeloppet 6 000 euro.

Föräldradagpenningen beviljas enligt den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen.

Moderskapspenning                      26.5–30.7       56 dagar       82,50 €/dag          
Moderskapspenning                      31.7–26.9       49 dagar       64,17 €/dag          
Föräldrapenning                             27.9–3.4         158 dagar     64,17 €/dag             

Dagpenningen betalas till arbetsgivaren fram till 18.8, dvs. sammanlagt 5 646,72 euro.

Arbetsgivaren kan senare ansöka om ersättning för semesterkostnader utgående från semesterlönen för den lagstadgade semester som intjänas under moderskaps- och familjeledigheten. Familjeledighetsersättning kan sökas när lön har betalats ut för

Arbete för en annan arbetsgivare under ledighet med lön

Om en arbetstagare under sin moderskaps- eller föräldraledighet arbetar för en annan arbetsgivare inverkar detta på dagpenningsbeloppet för den arbetsgivare som betalar lön under moderskaps- eller föräldraledigheten. För tiden i arbete betalas dagpenningen med minimibelopp.

Ifall en arbetstagare får lön av två olika arbetsgivare under sin moderskaps- eller föräldraledighet, men under ledigheten arbetar för den ena av dem, betalas dagpenningen med minimibelopp för arbetsdagarna till den arbetsgivare som arbetstagaren inte arbetar för, men som ändå betalar lön under moderskaps- eller föräldraledigheten. Den andra arbetsgivarens löneutbetalning baserar sig på arbete, så den arbetsgivaren har inte rätt till dagpenning.

Läs mer