Exempel där dagpenningen grundar sig på sexmånaderslön

Följande exempel om 6 månaders inkomst gäller FPA:s sjukdagpenningar och föräldradagpenningar samt rehabiliteringspenning.

Exempel: Semesterlön betald tidigare

Semesterlön betalas i förskott och sexmånadersperioden innefattar semester eller semesterlön. !

 • Semestern togs ut 1.6–30.6.
 • Semesterlönen betalades i den löneperiod som gick ut 31.5.
 • Semesterlönen måste läggas till eller dras av i följande situationer:
  • Semester ingår i sexmånadersperioden 1.6–30.11, men inte någon semesterlön. I löneuppgifterna för sex månader ska även den lön och semesterpenning anges, som betalats i förskott för semestern i juni.
  • Semesterlön ingår i sexmånadersperioden 1.12–31.5, men inte någon semester. Semesterlönen och semesterpenningen ska alltså inte anges i löneuppgifterna för sex månader, eftersom anmälan i så fall innefattar löneuppgifter för 7 månader, då semesterlönen betalats i förskott.

Exempel: Löner med tillägg till dagen före förmånen

Löner anmäls fram till och med dagen innan en förmån börjar.

Förmånen börjar 9.12 och sexmånaderslönen anmäls fram till och med 8.12.

 • Lönen för sex månader anmäls för perioden 9.6–8.12.
 • I lönebeloppet ska inkluderas övertids- och skifttillägg o.d. tillägg under samma period (t.ex. övertidsersättning för arbete 8.12, även om ersättningen betalas följande år).
 • Semesterpenning för en tid om högst 1 år ska anges separat. Semesterpenning kan ha betalats redan före den anmälda sexmånadersperioden, antingen under samma år eller under året före.
 • Resultatpremier eller andra motsvarande poster som betalas ut en gång om året ska anmälas separat om de har betalats under loppet av ett år innan den angivna sexmånadersperioden upphörde.
 • Semesterersättning ska anmälas separat. Semesterersättningen ska ha betalats ut 9.6–8.12.

Exempel: Löner fram till föregående löneperiod

Löner anmäls fram till och med föregående löneperiod..

 • Förmånen börjar 9.12 och sexmånaderslön anmäls till föregående löneperiod.
 • Om lönetillägg (t.ex. en övertidsersättning) betalas ut under löneperioden efter den period då övertidsarbetet utfördes ska övertidsersättningen för arbetet under den föregående perioden anmälas i sexmånaderslönen. På motsvarande sätt ska ersättning för övertidsarbete som utförts under den senaste löneperioden inte ingå i anmälan.
  • Lönen för sex månader ska anmälas i enlighet med indelningen av löneperioder, exempelvis för perioden 4.6–2.12 eller 28.5–25.11.
  • I lönebeloppet ska man inkludera alla tillägg för övertids- och skiftarbete o.d. tillägg som ingår i dessa löneperioder.
  • Semesterpenning för en tid om högst 1 år ska anges separat. Semesterpenning kan ha betalats redan före den anmälda sexmånadersperioden, antingen under samma år eller under året före.
  • Resultatpremier eller andra motsvarande poster som betalas ut en gång om året ska anmälas separat gällande en period om högst 1 år. Resultatpremier eller motsvarande kan även ha betalats under loppet av ett år innan den angivna sexmånadersperioden upphörde.
  • Semesterersättning ska anmälas separat. Semesterersättningen ska ingå i de löneperioder som anmäls.

Exemepel: Semester och semesterlön

På grund av semester ingår fem månaders lön i sexmånadersperioden.

 • Semestern togs ut 1.6–30.6.
 • Semesterlönen betalades i den löneperiod som gick ut 31.5.
 • Löneuppgifterna för sex månader anges för perioden 1.6–30.11.
 • I löneuppgifterna för sex månader anmäls även lönen för semestern i juni, så att lönen inte blir anmäld för mindre än sex månader därför att semesterlönen betalades.

Exempel: Semester och semesterlön

På grund av semester ingår sju månaders lön i sexmånadersperioden.

 • Semestern togs ut 1.6–30.6.
 • Semesterlönen betalades i den löneperiod som gick ut 31.5.
 • Löneuppgifterna för sex månader anges för perioden 1.12–31.5.

I löneuppgifterna för sex månader anmäls inte lönen för semestern, så att lönen inte blir anmäld för sju månader därför att semesterlönen betalades i förskott.