Felaktiga uppgifter om handläggningstiderna gällande dagpenning vid smittsam sjukdom

Det har förekommit felaktiga uppgifter om FPA:s handläggningstider gällande dagpenning vid smittsam sjukdom. Avvikande från vad som påståtts, tar handläggningen inte för närvarande flera månader, utan i medeltal 21–22 dagar.

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom, då den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat en arbetstagare eller företagare att vara borta från arbetet för att spridningen av en smittsam sjukdom, t.ex. covid-19, ska kunna förhindras. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet på motsvarande sätt har försatts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

För utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän, som meddelats av den behöriga läkaren.

Dagpenningen kan också betalas till en arbetsgivare

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Den beviljas utan maximitid för hela den tid som beslutet om frånvaro från arbetet gäller.  Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för frånvarotiden. Arbetsgivaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som om sjukdagpenning.

I slutet av mars fick ungefär 70 personer dagpenning vid smittsam sjukdom och största delen av dem bodde i Nyland. Den genomsnittliga dagpenningen var 115 euro/dag.  För närvarande är något under 2 000 ansökningar under behandling och ungefär 100 handläggs per dag. En del av de ansökningar som inletts väntar på utlåtande av infektionsläkaren innan handläggningen kan fortsätta.

Läs mer