Dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren

Om en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har fattat beslut om att en arbetstagare ska bli borta från sitt arbete för att förhindra spridningen av en allmänfarlig eller annan smittsam sjukdom ska arbetsgivaren meddela FPA en uppskattning av det inkomstbortfall som detta innebär för arbetstagaren i fråga.

 • Beloppet av inkomstbortfallet motsvarar den lön som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon hade arbetat.
 • Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.
 • Om lönen i ett annat arbete är densamma som i det egna arbetet har arbetstagaren inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, eftersom situationen inte medför inkomstbortfall.

Om arbetsgivaren betalar lön för den tid arbetstagaren är borta från arbetet ska lönebeloppet anges i e-tjänsten för arbetsgivare. I sådana fall betalas dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren.

En vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har förordnats att stanna hemma för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom och om situationen medför inkomstbortfall för vårdnadshavaren.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas utan maximitid för hela den tid som beslutet om frånvaro från arbete gäller.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. För en löntagare bestäms beloppet enligt den lön som hade betalats om han eller hon hade kunnat arbeta.

För en företagare bestäms beloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då arbetsfrånvaron börjar.

Ansökan

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan sökas av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalar lön och om det i anställningsvillkoren har avtalats om att dagpenningsförmåner kan betalas till arbetsgivaren.

 • En arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som motsvarar utbetald lön. Ansökan kan göras antingen i e-tjänsten eller med blankett Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r).
 • En arbetstagare gör sin ansökan i e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten för ansökan om sjukdagpenningar (SV 8r). 

Bilagor

Som bilaga till ansökan behöver FPA följande:

 • Ett beslut om frånvaro från arbete som har meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen, eller ett beslut om karantän eller isolering som har meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det räcker med en kopia av beslutet.

  Läkarintyg A duger också som beslut, om det innehåller motsvarande uppgifter och om det har undertecknats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. A-läkarintyg som skrivits av en annan läkare räcker inte.
   
 • Utredning om inkomstbortfallet.

  Arbetsgivaren ska ange beloppet av inkomstbortfallet antingen via e-tjänsten eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r).

Ansökningstid

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom är 2 månader.

Beslut

FPA skickar arbetstagaren ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslutet skickas också till arbetsgivaren, om arbetsgivaren har meddelat att arbetstagaren har fått lön för den tid som beslutet gäller. De beslut som arbetsgivaren fått visas också i e-tjänsten.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos Besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer