Flyttning till Finland

Arbetstagare som flyttar från ett EU-/EES-land eller Schweiz

Personer som flyttar till Finland för att arbeta stadigvarande här omfattas i regel av den finska sociala tryggheten. Efter minst fyra månaders arbete får arbetstagaren rätt till sjukförsäkring och vissa andra förmåner.

Arbetsgivaren har ingen särskild skyldighet att underrätta FPA när en arbetstagare från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz anställs. Märk att arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda en arbetstagare endast med specificerad fullmakt.

Arbetstagare som är utsända från ett EU-/EES-land eller Schweiz eller från ett avtalsland (= ett land med vilket Finland ingått trygghetsöverenskommelse)

Arbetstagare som är utsända till Finland från ett EU-/EES-land eller Schweiz kvarstår i regel i trygghetssystemet i det land från vilket de flyttar. Om de har ett europeiskt sjukvårdskort har de rätt till sjukvård i Finland, men i övrigt svarar utsändarlandet för deras socialskydd. Arbetstagaren måste ha med sig ett E101-intyg.

Också de som flyttar till Finland från ett avtalsland (USA, Kanada, Québec, Israel, Chile) måste ha med sig ett intyg som beviljats av det land från vilket de flyttar.

Arbetsgivarna har i regel ingen skyldighet att underrätta FPA om anställningen av arbetstagare som utsänts till Finland. Arbetsgivaren ska endast se till att arbetstagarens olycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring har åtgärdats.

Arbetstagare från andra länder

De arbetstagare/utsända arbetstagare som kommer från andra länder än EU-/EES-länder, Schweiz eller avtalsländer kan få rätt till finsk social trygghet om de avser att bosätta sig stadigvarande, d.v.s. minst två år, i Finland. Rätt till finsk sjukförsäkring har arbetstagare dock redan efter 4 månaders arbete.

Arbetsgivaren har ingen särskild skyldighet att underrätta FPA när en arbetstagare från ett av dessa länder (ett s.k. tredje land) anställs. Märk att arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda en arbetstagare endast med specificerad fullmakt.

Internationella organisationer och utländska beskickningar i Finland

Utländska medborgare som arbetar vid en internationell organisation eller en utländsk beskickning i Finland omfattas inte av den finska social tryggheten, ifall de inte varit omfattade av den innan de inledde sitt arbete. Arbetsgivaren har i dessa fall ingen skyldighet att underrätta FPA.

Utomlands bosatta finländare som kommer till Finland för att arbeta vid en internationell organisation eller en utländsk beskickning kan emellertid bli omfattade av den finska sociala tryggheten, om de bosätter sig stadigvarande i Finland.

Läs mer