Sjukdagpenningens belopp

Sjukdagpenningens belopp baserar sig i allmänhet på arbetstagarens arbetsinkomster. Man utgår från den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen året innan arbetsoförmågan uppkom. Dagpenningen för arbetsoförmåga som börjar år 2018 betalas således på basis av den arbetsinkomst som fastställts för skatteåret 2016 och som justerats med en lönekoefficient.

Om sexmånadersinkomsten omedelbart före arbetsoförmågan är minst 20 % högre än inkomsterna enligt den fastställda beskattningen, kan sexmånadersinkomst meddelas som grund för dagpenningen. I vissa fall kan också en föregående förmån (t.ex. arbetslöshetsförmån) beaktas som grund ifall dagpenningen då vore större.

FPA drar av skatt på dagpenning som betalas till arbetstagare, men inte på dagpenning som betalas till arbetsgivare.

Ifall dagpenningens belopp är större än den lön som arbetsgivaren betalar, betalar FPA skillnaden till arbetstagaren.

Beräkning av sjukdagpenningens belopp

Sjukdagpenningens belopp kan räknas ut med ett beräkningsprogram.

Gå till räknaren

6 månaders inkomst

Dagpenningen kan även fastställas utifrån inkomsten för de sex månaderna närmast före arbetsoförmågans uppkomst. Så sker ifall inkomsten för de senaste 6 månaderna multiplicerad med 2 (= årsinkomst) är minst 20 % större än arbetsinkomsten vid den senast fastställda beskattningen. Arbetsgivaren ska då ge uppgifter om lönen för de aktuella sex månaderna inklusive naturaförmåner. Uppgifterna kan lämnas via e-tjänsten för arbetsgivare eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r).

Sexmånadersinkomsten räknas som årsinkomst. Vid beräknandet av dagpenningen minskas arbetsinkomsten med utgifterna för inkomstens förvärvande samt med ett 4,64 % försäkringspremieavdrag. För beräknandet av inkomstförvärvsutgifterna ombes arbetstagaren lämna en utredning till FPA om bl.a. kostnaderna för arbetsresor.

Till grund för sjukdagpenningen kan även ligga den försäkringslön som arbetsgivaren kommit överens om med en arbetstagare som arbetar utomlands och som omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Sjukdagpenningens belopp kan räknas ut med ett beräkningsprogram.

FPA innehåller skatt på dagpenning som betalas till löntagare. På dagpenning som betalas till arbetsgivare innehålls inte skatt.

Arbetstagare som har flera arbetsgivare eller är företagare

Dagpenningen delas mellan arbetsgivarna i proportion till lönen. Om ytterligare en arbetsgivare meddelar lönerna efter att dagpenningarna redan har beviljats eller betalats ut till en annan arbetsgivare måste dagpenningsbeslutet rättas.

Försäkringslön som grund

Om arbetstagaren arbetar utomlands och omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan även försäkringslön användas som för sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning.

Läs mer