Har du blivit arbetslös på grund av coronavirusläget?

FPA betalar arbetslöshetsförmåner till

 • personer som inte kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassa
 • heltidsföretagare vars företagsverksamhet har upphört på grund av coronaepidemin.

På grund av epidemin har det gjorts temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna. Nivån på förmånerna höjs och villkoren lindras. De nya villkoren tillämpas automatiskt när du ansöker om en arbetslöshetsförmån från FPA. En del av de temporära ändringarna gäller TE-tjänster och jobbsökning. Följ anvisningarna från TE-tjänster när det gäller de här ändringarna.

Du kan läsa mer om ändringarna under Ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare.

Vilken är din situation?

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare

De temporära ändringarna är följande:

 • De 5 självriskdagar som normalt tillämpas på arbetslöshetsförmånerna har slopats från och med 16.3. Man kan få en arbetslöshetsförmån genast från den första arbetslöshetsdagen. Den normala självrisktiden på 5 dagar tillämpas igen från 1.1.2021.
 • Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning förbrukas inte under permittering. Ändringen gäller permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden förbrukas inte heller från 1.7.2020 för andra personer som är helt eller delvis arbetslösa. Ändringarna gäller till och med 31.12.2020.
 • Arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning har förkortats temporärt  från nuvarande 26 veckor till 13 veckor för löntagare och från 52 veckor till 26 veckor för företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget. Det förkortade arbetsvillkoret tillämpas från 16.3.2020. Det gäller personer som från och med 1.3.2020 har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret. Ändringen gäller till och med 31.12.2020.
  • Från 1.7.2020 gäller det förkortade arbetsvillkoret också mottagare av grunddagpenning. De mottagare av grunddagpenning som hör till en arbetslöshetskassa kan börja omfattas av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner om de i 13 veckor har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Minst en av de veckor som räknas med i arbetsvillkoret måste ha börjat efter 1.7.2020.
 • Om permitteringen har börjat 16.3.2020 eller senare kan du få arbetslöshetsförmåner även om du studerar eller bedriver företagsverksamhet. Det är fråga om en temporär ändring som gäller till 31.12.2020.
 • Arbetsinkomsterna jämkas med arbetslöshetsförmånerna i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats ut under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån för löneutbetalningsdagen. Ändringen gäller 11.5–31.12.2020.
 • Om du är arbetslös eller permitterad slopas temporärt kravet på att göra upp en sysselsättningsplan eller bedöma servicebehovet hos TE-tjänster när du anmäler dig som arbetslös arbetssökande. Ändringen gäller 16.3–31.12.2020. Kontakta TE-tjänster om din arbetssökning har avbrutits efter 16.3.2020 på grund av att du inte har lämnat tillräckliga uppgifter. Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmåner under avbrottet. Läs närmare anvisningar på TE-tjänsters webbplats.
 • Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt. Det skyddade beloppet är det belopp som en arbetslös kan tjäna utan att det inverkar på förmånen. Du kan tjäna 465 euro brutto, dvs. före skatt, om förmånen betalas med 4 veckors mellanrum eller 500 euro brutto om förmånen betalas med en månads mellanrum. Höjningen gäller jämkningsperioder som börjar 1.6–31.12.2020.

 • Du kan få rörlighetsunderstöd om du tar emot ett heltidsarbete och resorna till och från arbetet tar över 2 timmar per dag eller om du flyttar från motsvarande avstånd för att få arbete. Rörlighetsunderstöd betalas på dessa villkor om arbetet har börjat 12.6–31.12.2020. Normalt ska arbetsresan till ett heltidsarbete ta över 3 timmar per dag.

Företagare

 • FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till heltidsföretagare om arbetet på heltid i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av coronaepidemin är mindre än 1 089,67 euro i månaden. De här ändringarna gäller till och med 31.12.2020.
 • I vanliga fall används föregående års beskattningsuppgifter vid jämkningen av inkomster av företagsverksamhet. Om en företagares inkomster har förändrats på grund av coronaepidemin kan företagaren tillfälligt själv anmäla till FPA hur stora de nuvarande inkomsterna är. FPA jämkar de här inkomsterna med förmånen. Ändringen gäller 11.5–31.12.2020.
 • Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt. Det skyddade beloppet är det belopp som en arbetslös kan tjäna utan att det inverkar på förmånen. Om du är företagare kan du tjäna 465 euro brutto, dvs. före skatt, om förmånen betalas med 4 veckors mellanrum eller 500 euro brutto om förmånen betalas med en månads mellanrum. Höjningen gäller jämkningsperioder som börjar 1.6–31.12.2020.

Läs mer