Har du blivit arbetslös på grund av coronavirusläget?

FPA betalar arbetslöshetsförmåner till

 • personer som inte kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassa
 • heltidsföretagare vars företagsverksamhet har upphört på grund av coronaepidemin.

På grund av epidemin har det gjorts temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna. Nivån på förmånerna höjs och villkoren lindras. De nya villkoren tillämpas automatiskt när du ansöker om en arbetslöshetsförmån från FPA. En del av de temporära ändringarna gäller TE-tjänster och jobbsökning. Följ anvisningarna från TE-tjänster när det gäller de här ändringarna.

Lagändringarna fortsätter att gälla till 30.11.2021

De temporära lagändringarna gällande arbetslöshetsförmåner fortsätter att gälla till 30.11.2021. Riksdagen har godkänt de temporära ändringarna, men de ska också stadfästas av presidenten.

Du kan läsa mer om ändringarna under Ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare.

Vilken är din situation?

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare

De temporära ändringarna är följande:

 • Arbetsinkomsterna jämkas med arbetslöshetsförmånerna i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. I gengäld omvandlas den lön som betalas under jämkningsperioden inte till månadslön utan den beaktas som sådan. Ändringen är i kraft 11.5.2020–30.11.2021.
 • Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt. Det skyddade beloppet är det belopp som en arbetslös kan tjäna utan att det inverkar på förmånen.  förmånen betalas ut med 4 veckors mellanrum är det bruttobelopp, dvs. beloppet före skatt, som du kan tjäna 465 euro. Om förmånen betalas ut med en månads mellanrum kan du tjäna 500 euro. Höjningen gäller jämkningsperioder som börjar 1.6.2020–30.11.2021.
 • Du kan få rörlighetsunderstöd om du tar emot ett heltidsarbete och resorna till och från arbetet tar över 2 timmar per dag eller om du flyttar från motsvarande avstånd för att få arbete. Rörlighetsunderstöd betalas på dessa villkor om arbetet har börjat 12.6.2020–30.11.2021. Normalt ska arbetsresan till ett heltidsarbete ta över 3 timmar per dag.
 • Om du är permitterad och permitteringen har börjat 16.3.2020 eller senare, kan du få arbetslöshetsförmåner även om du studerar. Det är fråga om en temporär ändring som gäller till 31.12.2021.

Företagare

 • FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till heltidsföretagare om arbetet på heltid i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av coronaepidemin är mindre än 1 089,67 euro i månaden. De här ändringarna gäller till och med 30.9.2021.
 • I vanliga fall används föregående års beskattningsuppgifter vid jämkningen av inkomster av företagsverksamhet. Om en företagares inkomster har förändrats på grund av coronaepidemin kan företagaren tillfälligt själv anmäla till FPA hur stora de nuvarande inkomsterna är. FPA jämkar de här inkomsterna med förmånen. Ändringen gäller 11.5.2020–30.11.2021.
 • Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt. Det skyddade beloppet är det belopp som en arbetslös kan tjäna utan att det inverkar på förmånen. Om förmånen betalas ut med 4 veckors mellanrum är det bruttobelopp, dvs. beloppet före skatt, som du kan tjäna 465 euro. Om förmånen betalas ut med en månads mellanrum kan du tjäna 500 euro. Höjningen gäller jämkningsperioder som börjar 1.6.2020–30.11.2021.

Ändringar som upphört

En del temporära lagändringar har upphört att gälla i slutet av 2020. Om du ansöker om en arbetslöshetsförmån i efterhand, kan FPA tillämpa de bestämmelser som redan upphört att gälla på din situation. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Från 1.1.2021 handläggs ansökningar om arbetslöshetsförmåner på följande sätt:

 • Arbetslöshetsförmån kan beviljas efter 5 självriskdagar. Om utbetalningen av arbetslöshetsförmånen börjar senast 31.12.2020 kan arbetslöshetsförmån betalas för självriskdagarna.
 • Maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning börjar förbrukas, dvs. man kan få grunddagpenning för högst 300 eller 400 dagar beroende på arbetshistorians längd. Maximiutbetalningstiden har inte förbrukats för permitterade under tiden 16.3–31.12.2020 och för personer som är helt arbetslösa under tiden 1.7.–31.12.2020.  
 • Arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenningen blir igen 26 veckor. Den som ansöker om arbetslöshetsförmån kan få grunddagpenning från FPA om han eller hon har arbetat i minst 26 veckor under de föregående 28 månaderna och om också de övriga villkoren uppfylls. Det korta arbetsvillkoret på 13 veckor tillämpas om utbetalningen av grunddagpenning har börjat senast 31.12.2020.
 • TE-tjänster granskar om den permitterade personens företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla.
 • Arbetslösa arbetssökande ska göra upp en sysselsättningsplan i samråd med TE-tjänster. Om man inte gör upp någon plan kan man gå miste om arbetslöshetsförmånen.

Läs mer