Har du blivit arbetslös på grund av coronavirusläget?

Om du har blivit arbetslös eller permitterad ska du alltid först anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.

Om du hör till en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din egen arbetslöshetskassas (tyj.fi) anvisningar.

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa eller om du inte uppfyller arbetsvillkoret, ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA.

De temporära villkoren för arbetslöshetsförmåner och arbetsmarknadsstödet för företagare har upphört 30.11

Under coronaepidemin har temporära villkor tillämpats i fråga om arbetslöshetsförmåner. De flesta av villkoren har upphört att gälla 30.11.2021.

FPA kan inte längre betala temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare fr.o.m. 1.12.2021. Läs mer om villkoren för arbetsmarknadsstöd för företagare och retroaktiv ansökan om stöd.

Ändringar som upphört 30.11.2021

Många av de temporära lagändringarna har upphört att gälla 30.11.2021. Om du ansöker om en arbetslöshetsförmån i efterhand, kan FPA tillämpa de bestämmelser som redan upphört att gälla på din situation. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

Från 1.12.2021 handläggs ansökningar om arbetslöshetsförmåner på följande sätt:

  • För ansökningsperioder som börjar 1.12 eller senare är det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner 279 euro om förmånen betalas med 4 veckors mellanrum eller 300 euro om förmånen betalas med en månads mellanrum. Det skyddade beloppet är det belopp som en arbetslös kan tjäna utan att det inverkar på förmånen. Under coronaepidemin har det skyddade beloppet varit 465 eller 500 euro.
  • Du kan få rörlighetsunderstöd om du tar emot ett heltidsarbete och resorna till och från arbetet tar över 3 timmar per dag eller om du flyttar från motsvarande avstånd för att få arbete. Villkoren gäller anställningsförhållanden som börjar 1.12 eller senare. Man har kunnat få rörlighetsunderstöd för arbetsresor på över 2 timmar under perioden 12.6.2020-30.11.2021.
  • Företagare har inte rätt till arbetsmarknadsstöd om företagsverksamheten fortfarande fortsätter. FPA kan betala temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare fram till 30.11.2021.

Ändringen för att snabba upp handläggningen av ansökningar fortgår till slutet av år 2022

Handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner fortsätter så att arbetsinkomsterna jämkas med arbetslöshetsförmånerna i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. De här villkoren gäller 11.5.2020-31.12.2022.

Läs mer