Temporär arbetslöshetsförmån för företagare

Arbetsmarknadsstödet har upphört 28.2.2022

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd har upphört 28.2.2022. FPA kan betala stödet retroaktivt för 3 månader.

 

FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till företagare för tiden 1.1–28.2.2022 om något av följande villkor uppfylls:

 • arbetet på heltid i företaget har upphört
 • företagarinkomsten är mindre än 1 103,92 euro per månad på grund av coronaepidemin.

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

Börja alltid med att anmäla dig som arbetssökande

Du måste anmäla dig som arbetssökande hos TE-tjänster för att kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA. TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om din rätt till stödet.

Du kan få arbetsmarknadsstöd retroaktivt från 1.1 till 15.2 även om din arbetssökning hos TE-tjänster ännu inte var i kraft under den här tiden.

Följ TE-tjänsters anvisningar om hur du som företagare anmäler dig som arbetssökande.

Det temporära arbetsmarknadsstödet gäller bara företagare vars företagsverksamhet har tagit påverkats negativt av coronaepidemin. 

Om din företagsverksamhet har upphört av någon annan orsak än på grund av coronaepidemin, ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner enligt de här anvisningarna.

Ansök så här

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster om ditt arbete i företaget har upphört eller om dina företagarinkomster har minskat. 
  • Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.
 2. Ansök om arbetsmarknadsstöd i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.
  • Svara på första sidan av ansökningsblanketten Ja på frågan ”Ansöker du om arbetsmarknadsstöd för företagare?”.
  • I ansökningsformuläret ombes du ge en uppskattning av hur stora inkomster du har i månaden under den tid som din ansökan gäller. Med inkomster avses lön som företagaren betalar till sig själv, förvärvsinkomst av företagsverksamheten och förvärvsinkomstandelen av dividendinkomster (utdelningsinkomster). Ge en exakt uppskattning av summan, inte ett variationsintervall.
  • Avdragbara är utgifter som beror på förvärvande eller bevarande av inkomsten. Utgifter av det här slaget är till exempel betalda löner och hyror samt arbetsredskap som köpts för användning inom företaget och produkter som köpts för försäljning.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.
 4. När din ansökan om arbetsmarknadsstöd har godkänts ska du regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshetstid, som utgör grund för utbetalningen av arbetsmarknadsstöd.

Belopp och utbetalning

Beloppet av arbetsmarknadsstödet är 35.72 euro per dag (år 2022). Stödet betalas för 5 dagar per vecka (också för söckenhelger). Barnförhöjning betalas inte i samband med arbetsmarknadsstöd för företagare. Du betalar skatt på arbetsmarknadsstödet.

FPA kan betala ut stöd från och med den dag då din situation uppfyller villkoren för arbetsmarknadsstöd.

FPA meddelar uppgift om utbetalt arbetsmarknadsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Inkomsterna inverkar på stödet

Om du vid sidan av arbetsmarknadsstödet har inkomster av företagsverksamheten minskar inkomsterna beloppet av arbetsmarknadsstödet. Du kan emellertid tjäna ett visst belopp innan det inverkar på stödet. Som inkomster beaktas den summa som du enligt uppskattning anger som inkomst av företagsverksamheten per månad.

Läs mer om sammanjämkande av arbetslöshetsförmånen med inkomsterna.

Ålder och övriga villkor

Om du har rätt till temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av coronaepidemin tillämpas inte de övriga villkoren för arbetsmarknadsstödet, såsom bestämmelserna om väntetid, behovsprövning eller partiellt arbetsmarknadsstöd.

Arbetsmarknadsstödet för företagare omfattas dock av de allmänna villkoren för arbetslöshetsförmåner till exempel gällande åldersgränsen. Arbetsmarknadsstöd kan betalas högst till utgången av den kalendermånad då den arbetssökande fyller 65 år.

Övriga förmåner

Företagare kan också ha rätt till andra förmåner.

Allmänt bostadsbidrag

Som företagare kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag för att klara av boendeutgifterna. Bostadsbidraget beviljas för hela hushållet gemensamt.

Om coronaepidemin har påverkat din företagsverksamhet och du från arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har fått ett utlåtande om att du har rätt till arbetsmarknadsstöd, beaktas undantagsvis arbetsmarknadsstödet som inkomst i samband med det allmänna bostadsbidraget. Om du får jämkad arbetslöshetsförmån beaktas det jämkade arbetsmarknadsstödet och arbetsinkomsten enligt FöPL-försäkringen som inkomst.

Grundläggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla de disponibla inkomster och tillgångar som kunden och kundens familj har, såsom besparingar på bankkonton, inverkar på stödets belopp. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Innan man tyr sig till utkomststöd måste man ansöka om en arbetslöshetsförmån.