Arbetsmarknadsstödet behovsprövat

  • Vid behovsprövningen beaktas också inkomster som du fått under andra tider än arbetslöshetstiden. Återkommande inkomster fördelas som inkomst över exempelvis ett år.
  • Dina föräldrars inkomster kan minska arbetsmarknadsstödet men du får alltid minst hälften av ditt arbetsmarknadsstöd. Föräldrarnas inkomster inverkar om du bor med dem i samma hushåll och inte har uppfyllt arbetsvillkoret.
  • Dina egna arbetsinkomster minskar alltid arbetsmarknadsstödet.
  • För grunddagpenning finns ingen behovsprövning.

Föräldrarnas inkomster inverkar

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret och bor i dina föräldrars hushåll minskas arbetsmarknadsstödet med 50 %. Stödet minskas emellertid inte om föräldrarnas inkomster är högst 1 781 euro/månad. Gränsen höjs med 106 euro/månad för varje barn som dina föräldrar försörjer och som bor i samma hushåll.

Om dina föräldrars inkomster överstiger inkomstgränsen minskas ditt arbetsmarknadsstöd med hälften av de inkomster som överstiger inkomstgränsen (1 781 euro/månad). Om du inte uppger dina föräldrars inkomster i ansökan beviljas du automatiskt 50 % av arbetsmarknadsstödet.

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur dina föräldrars inkomster påverkar arbetsmarknadsstödets belopp.

Föräldrarnas familjesituation Föräldrarnas inkomster, för fullt arbetsmarknadsstöd   Föräldrarnas inkomster, för 50 % av arbetsmarknadsstödet
Inga barn att försörja 1 781 euro/månad   2 522 euro/månad
1 barn 1 887 euro/månad   2 628 euro/månad
2 barn 1 993 euro/månad   2 734 euro/månad
3 barn 2 099 euro/månad   2 840 euro/månad
4 barn 2 205 euro/månad   2 946 euro/månad
5 barn osv. 2 311 euro/månad   3 052 euro/månad
 

Fullt arbetsmarknadsstöd kan betalas ut om du kan påvisa att dina föräldrar inte stödjer dig ekonomiskt.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas fullt arbetsmarknadsstöd, även om du bor med dina föräldrar.

Kapitalinkomster och övriga inkomster

Dina kapitalinkomster och övriga inkomster kan minska arbetsmarknadsstödet och beaktas följaktligen vid behovsprövningen. Kapitalinkomster är t.ex. hyres-, skogs-, ränte- och utdelningsinkomster (inklusive dividendinkomster som betalas in på ett aktiesparkonto). Också stöd för närståendevård, familjevårdares arvoden och partiell förtida ålderspension beaktas då behovet av arbetsmarknadsstöd prövas.

Kapitalinkomster och övriga inkomster beaktas inte då arbetsmarknadsstödet betalas

  • till en person som fyllt 55 år och som uppfyllt arbetsvillkoret innan han eller hon blev arbetslös
  • under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Inkomstgräns

För en arbetslös som bor ensam minskas arbetsmarknadsstödet av kapitalinkomster och andra inkomster som överstiger inkomstgränsen på 311 euro/månad. Från det fulla arbetsmarknadsstödet avdras 75 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.

  • För en arbetslös som är gift eller sammanboende och som har familj är inkomstgränsen 1 044 euro/månad.
  • Inkomstgränsen höjs med 130 euro för varje barn som man försörjer.
  • Från det fulla arbetsmarknadsstödet avdras 50 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.

Läs mer