Arbetsplatsutredning

För att ersättning ska kunna betalas för kostnader för företagshälsovård krävs det att arbetsförhållandena kartläggs genom upprepade arbetsplatsbesök i enlighet med lagstiftningen (FHVL 1383/2001 12 §). Planeringen av företagshälsovårdsverksamheten ska grunda sig på en arbetsplatsutredning (SRf 708/2013 6 §).  Arbetsplatsutredningen (en grundläggande utredning) utförs inom ramen för företagshälsovårdssamarbetet på arbetsplatsen när företagshälsovården inleds. Den grundläggande utredningen ses över och vid behov görs den om, då

 •   verksamhetsplanen för företagshälsovården ändras eller justeras
  •    då förhållandena på arbetsplatsen förändras väsentligt
  •    utifrån de uppgifter som företagshälsovården fått
  •    med de tidsintervaller som anges i verksamhetsplanen
 •   det uppstår behov eller sker förändringar på arbetsplatsen.

Utöver den grundläggande utredningen kan också riktade utredningar göras i form av arbetsplatsutredning. En riktad utredning räcker ändå inte i sig som arbetsplatsutredning. En riktad arbetsplatsutredning kompletterar vid behov den grundläggande utredningen som alltid måste vara uppdaterad och utgöra grunden för riktade arbetsplatsutredningar. En riktad arbetsplatsutredning görs vid behov då ett problem, ett särskilt behov eller en hälsorisk kommer fram. Utredningen kan riktas mot ett visst delområde på arbetsplatsen.

I arbetsplatsutredningen bedöms och identifieras de hälsorisker och -olägenheter, belastningsfaktorer samt resurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsplatsen medför och deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan. En skriftlig rapport ska upprättas om arbetsplatsutredningen och i den ska antecknas de observationer som gjorts och de behov och åtgärdsförslag som dessa förutsätter. Rapporten ska hållas framlagd på arbetsplatsen.

I samband med att arbetsgivarnas och företagarnas ansökningar om ersättning för företagshälsovård handläggs kan FPA be om att få se en arbetsplatsutredningsrapport. Arbetsgivare som har flera verksamhetsställen ska ha gjort minst en grundläggande utredning per varje avtal om företagshälsovård. Arbetsgivare som har flera verksamhetsställen förutsätts ytterligare ha en plan och en tidtabell för när grundläggande utredningar ska göras vid de verksamhetsställen där de ännu inte gjorts. Den här planen kan t.ex. ingå i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetsplatsutredning görs och företagshälsovården genomför den i den omfattning som arbetsplatsens behov förutsätter. Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ansvarar för genomförandet av arbetsplatsutredningen. I enlighet med god företagshälsovårdspraxis utreder dessa behovet av att anlita sakkunniga inom företagshälsovården. När företagshälsovården utför en arbetsplatsutredning ska resultaten av arbetsgivarens riskbedömning utnyttjas.

Utgångspunkten är att arbetsplatsbesök i anslutning till en arbetsplatsutredning görs i form av fysiska besök på arbetsplatsen. Arbetsplatsbesöket ska göras i form av ett fysiskt besök

 • när en arbetsplatsutredning görs för första gången (grundläggande utredning) och därefter enligt överenskommelse för att kontrollera förhållandena på arbetsplatsen
 •  efter att det skett väsentliga förändringar på arbetsplatsen
 •  när det i arbetet förekommer faktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet eller andra faktorer som är väsentliga med tanke på hälsan och arbetsförmågan och som det krävs observationer och mätningar på arbetsplatsen för att bedöma
 •  när någon faktor i anslutning till arbetet eller de anställda kräver en gemensam behandling på arbetsplatsen
 •  när arbetsgivaren eller företagaren önskar att företagshälsovården besöker arbetsplatsen

Arbetsplatsbesök kan genomföras på distans

 • enligt prövning i andra situationer än de ovannämnda, när det i praktiken är möjligt och ändamålsenligt
 • när det är fråga om kontakt, förhandsutredning, planering, respons samt uppföljning och utvärdering

Läs mer