Årsstatistik

Nästan all årsstatistik publiceras endast i PDF-format. Årsstatistik som publicerats 2010 eller tidigare finns dock ännu att få också i tryckt form.

Arbetslöshetsskyddet

Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslöshetskassorna och av FPA. Den ger en helhetsbild av utkomstskyddet för arbetslösa i vårt land. Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland har producerats av FPA och Finansinspektionen gemensamt.

Bostadsbidrag

FPA-statistik | Bostadsbidrag

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och bostadstillägg till studiestöd som betalas ut av FPA. I publikationen finns statistik över mottagare av förmånerna, bostadsförhållanden och utbetalda belopp.

Förmåner till barnfamiljer

FPA-statistik | Förmåner till barnfamiljer

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som FPA betalar ut.

Företagshälsovård

FPA-statistik | Företagshälsovård

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och om företagshälsovård för företagare.

Handikappförmåner

FPA-statistik | Handikappförmåner

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om handikappbidrag för barn, handikappbidrag för vuxna, vårdbidrag för pensionstagare, tolkningstjänster för handikappade och kostersättning som utbetalas av FPA.

Pensioner

Statistik över pensionstagarna i Finland (Länk till PSC:s sidor)

Statistiken över pensionstagarna i Finland innehåller data om alla arbets- och folkpensionstagare samt om dem som gått i pension. Statistiken publiceras fortfarande också i tryckt form.

Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun (Länk till PSC:s sidor)

Publikationen innehåller kommunvis framställd information om samtliga arbets- och folkpensionstagare samt om pensionsutgiften.Statistiken publiceras fortfarande också i tryckt form.

Rehabilitering

FPA-statistik | Rehabiliteringen

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om rehabiliteringstjänster från FPA och om rehabiliteringspenning som betalas för rehabiliteringstiden.

Sjukförsäkring

FPA-statistik | Sjukförsäkring

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om sjukdagpenningar, specialvårdspenningar och sjukvårdsersättningar som betalats ut enligt sjukförsäkringslagen.

Studieförmåner

FPA-statistik | Studieförmåner

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om studiestödet och stödet för skolresor som FPA betalar samt om statsgarantin som FPA beviljar för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd.