Anslutning till avtalen

Ett apotek ansluter sig till systemet med direktersättningsförfarande genom att apotekaren personligen avger en skriftlig förbindelse till en FPA-enhet som handlägger redovisningar.

Genom samma förbindelse ansluter apotekaren sig till avtalet om förfrågningstjänsten, avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd.

Avtal mellan apotek och FPA finns på ekstranet-sidor avsedda för apotek (Logga in).

Förbindelsen avges så att bilaga 1 till avtalet om direktersättningsförfarande ifylls i två exemplar. Förbindelsen ska skickas till FPA minst 3 veckor innan apoteket tas över. Förbindelsen fylls i och undertecknas av den apotekare som ansluter sig till avtalet och på FPA:s vägnar av två representanter. Det ena originalexemplaret ges till apotekaren, det andra arkiveras på FPA.

Förbindelsen gäller så länge som personen utan avbrott är verksam som apotekare. Förbindelsen ingås då personen fått apotekstillstånd och vill ansluta sig till avtalet om direktersättningsförfarande. En ny förbindelse behöver ges bara när personen efter ett avbrott fortsätter arbeta som apotekare eller villkoren i ovannämnda avtal har ändrats. FPA kan av motiverade skäl vägra att godkänna förbindelsen.

I samband med förbindelsen ska apotekaren meddela FPA också namnen och OID-koderna för sina apotek och filialapotek samt det apoteksprogram som används på apoteken.

Apotekaren ska lämna in en ändringsanmälan till FPA när han eller hon

  • byter apotek
  • öppnar ett nytt filialapotek
  • slutar driva ett filialapotek
  • upphör helt att vara verksam som apotekare
  • byter ut det apoteksprogram som används på apoteket
  • avstår från förskottsbetalningar eller meddelar om ändringar som inverkar på säkerheter för förskottsbetalningar.

Ändringsanmälan ska skickas till FPA minst 3 veckor innan ändringen träder i kraft. Blanketten för ändringsanmälan är bilaga 5 till avtalet om direktersättningsförfarande.  Läs mer om avtalen mellan apotekaren och FPA.

I situationer där apotekaren blir fråntagen sin apotekslicens eller en ansvarig av någon annan orsak förordnas för apoteket för en längre tid än 3 månader ska den som utses till ansvarig vid behov ge en förbindelse. I dylika situationer ska apoteket utan dröjsmål ta kontakt med FPA.  Det som bestäms om apotekare i avtalen om direktersättningsförfarande gäller en ansvarig som avgett en förbindelse i den utsträckning som motsvarar hans eller hennes uppgifter.

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 2.1.1)