Avtalsvite

FPA har rätt att få avtalsvite av ett apotek/filialapotek om

  • apoteket/filialapoteket upprepade gånger bryter mot eller försummar villkoren i avtalen om direktersättningsförfarande eller anvisningar som meddelats med stöd av dem och inte korrigerar sitt förfarande inom en av FPA angiven rimlig tid, eller
  • apoteket/filialapoteket allvarligt bryter mot eller försummar villkoren i avtalen om direktersättningsförfarande eller anvisningar som meddelats med stöd av dem.

FPA ger apoteket/filialapoteket en skriftlig anmärkning för överträdelsen eller försummelsen innan avtalsvite föreläggs. Beloppet av avtalsvitet anges i avtalet om direktersättningsförfarande.


1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 15.2.4)