Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn som är bosatta i Finland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är boendebaserat och upphör om barnet och någon av vårdnadshavarna flyttar utomlands för gott. Barnbidraget är skattefritt.

Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter barnets födelse eller månaden efter att rätten till barnbidrag uppstått. Barnbidraget upphör

  • månaden efter att barnet har fyllt 17 år
  • när barnet flyttar utomlands* eller
  • månaden innan barnet börjar få sjukpension enligt folkpensionslagen.

*Barnbidrag kan i vissa fall även betalas utomlands. För en tillfällig vistelse utomlands, t.ex. som utbyteselev, kan barnbidrag utbetalas.

Vem kan ansöka om barnbidrag

Barnbidraget utbetalas vanligen till mamman eller pappan eller till en annan vårdnadshavare. Du kan ansöka om barnbidrag separat eller samtidigt som du ansöker om föräldradagpenningar. Barnbidrag kan även betalas till annan vårdnadshavare som ansvarar för barnets uppfostran, t.ex. till en familjevårdare eller till en mor- eller farförälder.

Ett barn som har fyllt 15 år eller hemkommunen kan inte själva ansöka om barnbidrag, men i vissa situationer kan de kräva att få barnbidraget till sig. Det kan t.ex. bli aktuellt betala barnbidraget till kommunen om  barnet placerats i anstaltsvård på kommunens bekostnad.

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan föräldrarna komma överens om till vem barnbidraget ska utbetalas. Om föräldrarna inte kan komma överens om saken utbetalas barnbidraget till den föräldern som i huvudsak sköter om barnet. FPA får denna uppgift från magistraten. Om barnet flyttar till sin andra förälder, bör denna göra en adressändring och ansöka om barnbidrag. I övriga fall kan kontonummerförändring meddelas på e-tjänsten eller blankett (Y 121r).

Läs mer