Hur andra förmåner inverkar

Försöket med basinkomst leder aldrig till att den ekonomiska situationen för dem som ingår i försöksgruppen försvagas.

När försöket börjar beaktas basinkomsten automatiskt i samband med andra FPA-förmåner. De som får basinkomst ansöker om sina sociala förmåner på vanligt sätt. Om förmånen är någon de förmåner som nämns nedan dras basinkomsten av från dess nettobelopp. Den resterande andelen betalas till basinkomsttagaren.

Basinkomsten dras av från nettobeloppet av följande förmåner:

  • arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning
  • inkomstrelaterad dagpenning
  • sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning
  • föräldradagpenning
  • specialvårdspenning
  • rehabiliteringspenning
  • dagpenning och inkomstbortfallsersättning enligt 27 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986)

Att beakta i samband med andra förmåner

Stöd till arbetslösa arbetssökande

Det lönar sig för basinkomsttagaren att vara anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och ansöka om arbetslöshetsunderstöd hos FPA eller arbetslöshetskassan. Arbetslöshetsunderstödet fastställs på samma sätt som tidigare medan försöket med basinkomst pågår. Om arbetslöshetsunderstödets nettobelopp överstiger basinkomsten betalas den överstigande delen till den sökande. Nettobeloppet kan överstiga basinkomsten åtminstone ifall barnförhöjning betalas i samband med arbetslöshetsförmånen eller om basinkomsttagaren deltar i sysselsättningsfrämjande service som avtalats med arbets- och näringsbyrån. Basinkomsten dras inte av från de kostnadsersättningar som man får under den tid man deltar i servicen.

Utkomststöd

De disponibla inkomsterna och tillgångarna inverkar på beloppet av utkomststödet. Basinkomsten beaktas som inkomst. Om en person som deltar i försöket vägrar att ta emot ett arbete som erbjudits eller att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet, kan utkomststödets grunddel sänkas med högst 20 eller 40 procent.

Stöd för boende

Den skattefria basinkomsten inverkar på bostadsbidraget på samma sätt som skattepliktiga arbetslöshetsförmåner. När allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare beviljas anses basinkomsten med andra ord alltid vara minst lika stor som grunddagpenningen. Också andra förmåner som ska beaktas i samband med bostadsbidraget, såsom löneinkomst, beaktas som inkomst.

Exempel

Maja har varit arbetslös i några månader. Hon har anmält sig som arbetslös på arbets- och näringsbyrån. Maja får full grunddagpenning som är 32,40 euro/dag. Hon får dessutom barnförhöjning för två barn 7,68 euro/dag. Bruttobeloppet av Majas grunddagpenning är 861,27 euro/månad. Efter skatt är Majas grunddagpenning 689,38 euro/månad.

Maja väljs ut till försöket med basinkomst. Hon får i fortsättningen skattefri basinkomst, d.v.s. 560 euro/månad. Trots det kan hon också ansöka om den grunddagpenning hon har rätt till. Utöver basinkomsten får Maja då skillnaden mellan grunddagpenningen och basinkomsten.