Meddela förändringar

Den som får basinkomst ska meddela FPA om det sker förändringar som gäller basinkomsten eller som hindrar utbetalningen av den.

Meddela alltid FPA om du får eller har ansökt om en social förmån som hindrar utbetalningen av basinkomst. Sådana sociala förmåner är

 • stöd för hemvård av barn
 • alla pensioner: folkpension, garantipension, arbetspension
 • rehabiliteringspenning
 • vuxenutbildningsstöd, studiepenning och bostadstillägg
 • ersättning för förlust av underhåll enligt trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller brottsskadelagen
 • dagpenning, livränta, tilläggsränta eller försörjningspension enligt militärskadelagen
 • avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 • inkomstbortfallsersättning, dagpenning eller pension enligt lagarna om olycksfallsförsäkring
 • olycksfalls- eller familjepension enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
 • alla utländska förmåner som motsvarar någon av ovan nämnda förmåner.

Meddela också FPA om

 • du i minst 90 dagar får sjukhusvård eller därmed jämförbar institutionsvård
 • du fullgör värnplikt eller civiltjänst
 • du avtjänar fängelsestraff
 • du utifrån ditt arbete omfattas av lagstiftningen om social trygghet i en främmande stat
 • du vistas utomlands i mer än 30 dagar 
 • en intressebevakare har förordnats för dig
 • din arbetslöshetsförmån betalas till kommunens socialvårdsorgan.

Om omständigheterna förändras under den tid försöket varar så att det inte längre finns något hinder för utbetalningen av basinkomst fortsätter utbetalningen. Meddela FPA då det inte längre finns några hinder eller begränsningar vad gäller utbetalning av basinkomst.

Exempel

Matti väljs ut till försöket med basinkomst. Han får 560 euro/månad i basinkomst. Matti meddelar FPA att han inleder civiltjänstgöring i juni 2017, varvid utbetalningen av basinkomst avbryts och Matti får militärunderstöd.

Mattis civiltjänstgöring upphör i januari 2018. Matti ansöker om basinkomst hos FPA. FPA återupptar utbetalningen av basinkomst till Matti.