Syfte och genomförande

Syftet med basinkomstförsöket

I Finland genomfördes ett försök med basinkomst 2017–2018. FPA ansvarade för försöket.

Basinkomst är ett system för social trygghet där alla medborgare regelbundet och utan villkor får en viss summa pengar för sin försörjning. Dess syfte är att minska arbetet i anslutning till att söka bidrag samt att frigöra tid och resurser för annan verksamhet, såsom att arbeta eller söka arbete.

Med hjälp av försöket utreds

  • hur den sociala tryggheten kunde reformeras så den bättre skulle svara mot förändringarna i arbetslivet
  • om det går att skapa en social trygghet som bidrar till större delaktighet och sporrar till arbete
  • om man kan minska byråkratin och förenkla de komplicerade förmånssystemen.

Hur basinkomstförsöket genomfördes

Eftersom det var fråga om ett försök betalades inte basinkomsten ut till alla finländare. I försöket deltog 2 000 personer som valdes ut slumpmässigt i december 2016. Dessa personer utgjorde försöksgruppen.

I det slumpmässiga urvalet ingick alla de personer i åldern 25–58 år som har fått arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA i november 2016 och vars förmån inte har grundat sig på permittering. Ett slumpmässigt urval innebär att alla de personer som uppfyller kriterierna för försöket hade en lika stor chans att bli utvalda till försöksgruppen.

De personer som valts ut för försöket kunde inte vägra delta, eftersom resultaten av försöket då skulle förvrängas.

Belopp och utbetalning

Basinkomsten betalades till dem som hör till försöksgruppen 1.1.2017–31.12.2018. Basinkomsten var 560 euro per månad. Alla de personer som deltog i försöket med basinkomst fick ett lika stort belopp.

Beloppet var detsamma under hela försökstiden och det minskades inte av mottagarens andra inkomster. Om en person som deltog i försöket fick arbete fick han eller hon utöver förvärvsinkomsten också basinkomsten.

Hur andra förmåner inverkade

Försöket med basinkomst ledde aldrig till att den ekonomiska situationen för dem som ingick i försöksgruppen försvagades.

De som fått basinkomst kunde ansöka om sina sociala förmåner på vanligt sätt. Ett belopp som motsvarar basinkomsten drogs dock av från vissa sociala förmåner som betalades för samma tid. Den resterande andelen betalades till basinkomsttagaren. Till exempel om arbetslöshetsunderstödets nettobelopp översteg basinkomsten betalades den överstigande delen till den sökande.

Det lönade sig för basinkomsttagaren att vara anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och ansöka om arbetslöshetsunderstöd hos FPA eller arbetslöshetskassan.

Beskattning

Basinkomsten var en skattefri förmån. Den påverkade inte de beskattningsbara inkomsterna och hade således ingen inverkan på beskattningen för dem som deltog i försöket. De förmåner från vilka basinkomsten drogs av beaktades i beskattningen på samma sätt som om de skulle ha betalats ut utan avdrag.