Syfte och genomförande

Syftet med basinkomstförsöket

Basinkomst är ett system för social trygghet där alla medborgare regelbundet och utan villkor får en viss summa pengar för sin försörjning. Dess syfte är att minska arbetet i anslutning till att söka bidrag samt att frigöra tid och resurser för annan verksamhet, såsom att arbeta eller söka arbete.

I Finland genomförs ett försök med basinkomst 2017–2018. FPA ansvarar för försöket.

Med hjälp av försöket utreds

  • hur den sociala tryggheten kunde reformeras så den bättre skulle svara mot förändringarna i arbetslivet
  • om det går att skapa en social trygghet som bidrar till större delaktighet och sporrar till arbete
  • om man kan minska byråkratin och förenkla de komplicerade förmånssystemen.

Hur basinkomstförsöket genomförs

Eftersom det är fråga om ett försök betalas inte basinkomsten ut till alla finländare. I försöket deltar 2 000 personer som väljs ut genom ett slumpmässigt urval i december 2016. Dessa personer utgör försöksgruppen.

Till dem som ingår i försöksgruppen betalas basinkomst under två års tid (1.1.2017–31.12.2018). Basinkomsten är 560 euro per månad. Basinkomsten är en inkomst som betalas utan krav på motprestationer eller behovsprövning. Det är med andra ord fråga om en inkomst som man får automatiskt varje månad.

Effekterna av försöket undersöks

I samband med försöket kommer det att göras en uppföljningsundersökning. Där jämför man försöksgruppen med en kontrollgrupp. Till kontrollgruppen hör alla de personer som inte blir utvalda till försöksgruppen. De som hör till kontrollgruppen får inte basinkomst.

Med hjälp av uppföljningsundersökningen utreder man hur basinkomsten inverkar på olika befolkningsgrupper. I undersökningen kontrollerar man till exempel om försöksgruppens sysselsättningsgrad skiljer sig från kontrollgruppens sysselsättningsgrad. Utifrån försöket görs också en uppskattning av kostnaderna för en basinkomst i Finland.