Begränsningar i fråga om ersättning

I sjukförsäkringslagen anges begränsningar och de kostnader som inte ersätts av sjukförsäkringen.

Ersättning betalas exempelvis inte för

 • preventiv vård, med undantag för tandvård
 • vaccinationer, hälsoundersökningar eller undersökningar för utfärdande av läkarintyg t.ex. för körkort, studier e.d.
 • screeningundersökningar
 • vetenskapliga undersökningar
 • kostnader för anskaffning av vårdtillbehör, hjälpmedel och proteser
 • vårddags-, poliklinik-, expeditions- eller andra motsvarande avgifter
 • material (t.ex. ledproteser, tandimplantat)
 • avgifter som med stöd av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) har tagits ut för kommunala hälsovårdstjänster
 • kostnader för sjukvård som har ordnats av en kommun eller samkommun på det sätt som avses i 4 § i lagen om planering av och statsandelar för social- och hälsovården (733/1992), till exempel när 
  • den offentliga hälso- och sjukvården har köpt tjänsterna av en privat serviceproducent
   • eller
  • kunden har skickats från en hälsovårdscentral eller ett sjukhus till undersökning eller behandling hos en privat serviceproducent
 • kostnader för läkemedelsbehandling i samband med kommunal sjukvård när läkemedelsbehandlingen har getts på öppen mottagning
 • vård som getts medan kunden varit intagen på ett offentligt sjukhus eller en offentlig inrättning 
 • kostnader för psykoterapi som getts av läkare om kostnaderna ersätts enligt 11 a § eller 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005).

Ovan nämnda begränsningar tillämpas också på vård som har anordnats av landskapet Åland.

Ersättning kan dock beviljas om

 • en hvc-läkare ger remiss till fysioterapi, lymfterapi eller till ljusbehandling för hudsjukdom och behandlingen ges av en privat serviceproducent
 • en hvc-tandläkare remitterar en frontveteran eller en minröjare till en specialtandtekniker för behandling i samband med helprotesarbete och behandlingen ges av en privat specialtandtekniker
 • en privat serviceproducent tar ut en avgift av kunden för en laboratorieundersökning eller bilddiagnostisk undersökning som serviceproducenten skaffat inom den offentliga sektorn
 • ett laboratorieprov av en kund som går på behandling hos en privat serviceproducent tas på en hälsovårdscentral och skickas för analys till ett privat laboratorium och serviceproducenten fakturerar kunden.

Om privata hälso- och sjukvårdstjänster har ordnats i den kommunala social- och hälsovårdens lokaler kan det från och med 1.3.2011 betalas ersättning för kostnaderna från sjukförsäkringen. Ersättning kan betalas till och med 31.12.2022 med stöd av en temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen.

För ersättning krävs att den som hyr ut lokaliteterna har lämnat specificerade uppgifter till FPA om den servicegivare som ingått hyresavtalet samt uppgifter om verksamhetsstället och hyresavtalets längd. Dessutom ska serviceproducenten ha tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster i lokaler som hyrs av den offentliga hälso- och sjukvården. En serviceproducent som är självständig yrkesutövare ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket om att han eller hon arbetar som självständig yrkesutövare.

Ovan nämnda begränsningar tillämpas också på vård som har anordnats av landskapet Åland.

Förhållande till andra förmåner:

Om sjukvårdskostnaderna har uppkommit på grund av trafikskada, olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska du hänvisa kunden direkt till försäkringsbolaget för att söka ersättning.

Ersättning betalas inte från sjukvårdsförsäkringen för sjukvårdskostnader som ingår i företagshälsovårdsavtalet. Begränsningen gäller också sjukvårdskostnader efter att maximibeloppen har uppnåtts. Ersättning kan betalas för sjukvårdstjänster, t.ex. tandvård, som bekostas av arbetsgivaren som personal- eller tilläggsförmån.