Begrepp: Statistik över underhållsstöd

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått underhållsstöd. Mottagaren är barnets förälder eller någon annan person som har haft vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till ett barn som fyllt 15 år. Barnet kan anges som mottagare också när barnet får institutions- eller familjevård och stödet betalas till kommunen.

Barn

I antalet barn ingår de barn för vilka underhållsstöd har betalats under statistikperioden.

Underhållsskyldig

Underhållsskyldig är en förälder av vilken FPA har drivit in underhållsbidragsskuld.

Utbetalda förmåner

Utbetalda förmåner innefattar alla de underhållsstöd som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar. Utbetalda förmåner motsvarar förmånsutgifterna för underhållsstödet enligt FPA:s bokföring.

Indrivna underhållsbidrag

Beloppet av det underhållsbidrag som drivits in av den underhållsskyldige inklusive dröjsmålsräntor.

Statistikklassificeringar

Ålder

Åldern avser mottagarens eller barnets ålder vid statistikårets slut. Om underhållsstödet har betalats till kommunen anges barnets ålder som mottagarens ålder.

Region

Mottagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Barnets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens boendekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen.

För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter ställts i relation till regionens invånarantal. Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s databas med allmänna uppgifter. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Underhållsstöd som ersätts och som inte ersätts

Underhållsstödet ska ersättas när det har beviljats på grund av försummelse att betala underhållsbidrag. FPA driver in underhållsstöd som ska ersättas av den underhållsskyldige. Underhållsstöd som inte ska ersättas betalas till exempel när det inte finns någon underhållsskyldig eller när underhållsstöd har betalats som komplement till underhållsbidrag eller när man på grund av den underhållsskyldiges bristande betalningsförmåga har gjort upp ett s.k. nollavtal.