Begrepp: Statistik över grundläggande utkomststöd

Statistiska enheter

Grundläggande utkomststöd som betalats ut

Grundläggande utkomststöd som betalats av FPA motsvarar förmånsutgifterna för grundläggande utkomststöd enligt FPA:s bokföring.

Hushåll med grundläggande utkomststöd

Som hushåll med grundläggande utkomststöd statistikförs hushåll som under statistikperioden har fått utkomststöd till ett belopp som är större än noll. Ett hushåll är hushåll i den bemärkelse som avses i lagen om utkomststöd, dvs. dit hör den som ansöker för hushållets räkning, den sökandes partner och minderåriga barn som bor i samma bostad. Då ett hushåll förekommer i statistik över olika tidpunkter statistikförs det som ett och samma hushåll om den som ansöker för hushållets räkning har samma partner vid de olika tidpunkterna.

Mottagare av grundläggande utkomststöd

Som mottagare av grundläggande utkomststöd statistikförs de personer som hör till ett hushåll med utkomststöd.

Statistikklassificeringar

Region

Statistikföringsgrunden för regionindelningen som gäller statistiken över grundläggande utkomststöd är hushållets huvudsakliga vistelsekommun.

Hushållstyp

Hushållstypen bedöms utifrån uppgifterna om hushållsmedlemmarna. Som ensamboende statistikförs personer som ensamma har ansökt om grundläggande utkomststöd och som inte bor tillsammans med någon annan. Som övriga hushåll med en person statistikförs sökande som ansöker ensamma, men som inte bor ensamma. Ett hushåll statistikförs som barnfamilj om där ingår personer som i förmånssammanhang registrerats som barn. Som barnlösa par statistikförs de hushåll som omfattar den sökande och dennes partner men inga barn.

Inkomstkällor

När en ansökan om grundläggande utkomststöd avgörs registreras uppgifter om hushållsmedlemmarnas inkomstkällor för varje månad som ansökan gäller. Förmånsinkomsterna registreras enligt FPA:s klassificering av förmåner och andra inkomster enligt den klassificering som Institutet för hälsa och välfärd (THL) använder (Sosiaalihuolto – Asiakkaan tulon laji).

Huvudsaklig verksamhet

För varje mottagare av grundläggande utkomststöd statistikförs personens huvudsakliga verksamhet enligt den klassificering som Statistikcentralen använder. Uppgiften grundar sig i huvudsak personens inkomstkällor.