Begrepp: Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Begreppet arbetslöshetsförmåner som används i denna statistik omfattar arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning.

Mätvärden

Mottagare

I statistiken förekommer två olika mottagarbegrepp: mottagare under året och mottagare vid månadens slut. I mottagare under året ingår de personer som fick arbetslöshetsförmåner under statistikåret. Som mottagare vid månadens slut statistikförs de personer till vilka arbetslöshetsförmåner betalades månadens sista dag.

Dagar

Dagarna i statistiken beskriver antalet dagar för vilka arbetslöshetsförmåner betalades. Arbetslöshetsförmåner betalas för fem dagar i veckan (måndag–fredag). Uppgiften dag/mottagare är förhållandet mellan antalet dagar och mottagare.

Utbetald förmån

Utbetalda förmåner är de förmånsbelopp i euro som betalats ut under statistikåret. Återbetalningar av förmåner har beaktats i talen så att förmånsbeloppen i euro är desamma som i de bokförda uppgifterna. Uppgifterna euro/dag avser förhållandet mellan utbetalda förmåner och antalet dagar.

Periodens längd

Arbetslöshetsperiodens längd är pågående period i kalenderveckor vid utgången av statistikåret. Fem betalningsdagar i följd räknas som en vecka. Om det förekommit ett avbrott på mer än nio dagar i utbetalningen av en förmån anses en ny period ha börjat. I en period med arbetsmarknadsstöd har också eventuella grunddagpenningsdagar medräknats.

Klassificeringar

Ålder

I denna statistik är förmånstagarens ålder åldern vid årets slut.

Region

Landskaps- och kommunindelningen motsvarar den gällande situationen vid slutet av statistikåret. I regionklassificeringen ingår uppgifter om personer som är bosatta utomlands endast i talen för hela landet.

Uppgiften om boendekommun kommer från uppgifterna i FPA:s databas med allmänna uppgifter. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Maximitid

Maximitiden för grunddagpenning uppnås den dag under statistikåret då förmånen har betalats upp till maximitiden. Maximitiden är 300, 400 eller 500 dagar. De uppgifter som har införts i handläggningssystemet ger datum för uppnådd maximitid.

Typ av arbetslöshet

I den här publikationen har mottagarna av arbetslöshetsförmåner statistikförts enligt olika typer av arbetslöshet, såsom helt arbetslösa och mottagare av jämkad förmån. Olika ersättningsslag inom ramen för arbetsmarknadsstödet är stöd som minskats med någon annan social förmån och partiellt arbetsmarknadsstöd.