Begrepp: Statistik över FPA-pensioner

Statistiska enheter

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått en förmån.

Utbetalda pensionsförmåner innefattar alla de förmåner som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Genomsnittligt förmånsbelopp innefattar förmåner som betalats regelbundet.

Faktorer som beskriver förmånstagarna

Ålder

I den statistik som avser gällande pensionsförmåner är förmånstagarens ålder åldern vid statistikperiodens slut. Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna är yngre och hälften äldre.

Region

Som boendekommun antecknas förmånstagarens stadigvarande boendekommun vid statistikperiodens slut.

Sjukdom

Uppgiften om förmånstagarens sjukdom avser den diagnos som införs i statistiken utgående från ansökan. För den sökande antecknas huvudsaklig sjukdom och, om han eller hon har flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar, ytterligare sjukdomar. I den statistik som publiceras på webbplatsen grundar sig sjukdomsuppgifterna på huvuddiagnosen.

Sjukdomsdiagnoserna och motsvarande koder grundar sig på revision 10 av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) som togs i bruk i Finland i början av 1996. Den grundar sig på föregående klassifikation (ICD-9). För sjukdomsdiagnoserna används paret symtom-orsak. I FPA:s förmånssystem används orsaksdiagnoser.

Pensionens struktur

Folkpension kan beviljas till fullt eller minskat belopp. Full folkpension kan betalas till en person som inte får någon arbetspension alls eller vars arbetspension är mycket liten.

Pensionsgrund

Uppgiften anger på vilken grund garantipension har beviljats. Om personen får folkpension, statistikförs folkpension alltid som pensionsgrund, även om personen får andra pensioner.