Begrepp: Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistiska enheter

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått en handikappförmån.

Utbetalda handikappförmåner innefattar alla de förmåner som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Genomsnittlig förmån innefattar handikappförmåner som betalas regelbundet.

Rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har de som har ett gällande beslut om rätt till tolktjänst. Med användare av tjänsten avses här personer som under statistikföringsperioden har mer än noll fakturerade tolkningstimmar.

Kostnader för tolktjänster innefattar endast kostnader som registrerats i tolktjänstens förmedlingssystem. Serviceproducenternas tolkningskostnader innefattar belopp i euro som betalas till serviceproducenterna enligt normal timdebitering, ersättningar för kvällsarbete, ersättningar för lördagsarbete, ersättningar för arbete på helger samt tillägg för tolkning på krävande nivå. Serviceproducentens övriga kostnader innefattar kilometerersättningar, dagtraktamenten, inkvarteringskostnader och andra resekostnader som betalas till serviceproducenterna samt övriga kringkostnader.

Faktorer som beskriver förmånstagarna

Ålder

I den statistik som avser gällande förmåner för personer med funktionsnedsättning är förmånstagarens ålder dennes ålder vid statistikperiodens slut. I statistik som gäller avgöranden bildas åldern enligt dagen för avgörandet. Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna är yngre och hälften äldre.

Region

Som boendekommun antecknas förmånstagarens stadigvarande boendekommun vid statistikperiodens slut.

För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter ställts i relation till regionens invånarantal. I fråga om handikappbidrag för personer över 16 år har bidragstagarna i åldern 16–64 år jämförts med den försäkrade befolkningen i motsvarande ålder. När det gäller de övriga förmånerna har jämförelsen inkluderat samtliga förmånstagare, som har ställts i relation till befolkningen i motsvarande ålder.

Sjukdom

Uppgiften om förmånstagarens sjukdom avser den diagnos som införs i statistiken utgående från ansökan. För den sökande antecknas huvudsaklig sjukdom och, om han eller hon har flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar, ytterligare sjukdomar. I den statistik som publiceras på webbplatsen grundar sig sjukdomsuppgifterna på huvuddiagnosen.

Sjukdomsdiagnoserna och motsvarande koder grundar sig på revision 10 av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) som togs i bruk i Finland i början av 1996. Den grundar sig på föregående klassifikation (ICD-9). För sjukdomsdiagnoserna används paret symtom-orsak. I FPA:s förmånssystem används orsaksdiagnoser.

Förmånens nivå

Handikappförmånerna är graderade i tre nivåer: bidrag med grundbelopp, bidrag med förhöjt belopp och bidrag med högsta belopp. Utöver det betalas s.k. skyddat bidrag till dem som haft invalidpenning eller hjälptillägg eller vårdtillägg. Hjälp- och vårdtilläggen ersattes 1988 och invalidpenningen 1989 med handikappbidrag.

Typ av servicetagare

Personer med hörselskada, personer med syn- och hörselskada eller personer med talskada kan ha rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Upphandlingsområde/förmedlingscentral

Tolktjänsten ordnas inom sex områden. Områdena är följande: Nyland, Västra, Mellersta, Österbotten, Östra och Norra.

Tolkningsprodukt

Uppgiften anger om tolkningen har ordnats som vardagstolkning, studietolkning, skrivtolkning eller tolkning utomlands.