Begrepp: Statistik över allmänt bostadsbidrag

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått allmänt bostadsbidrag. Allmänt bostadsbidrag betalas till hushållet gemensamt. Personer som varaktigt bor i samma bostad hör till samma hushåll. Personer som ingått separat hyresavtal om en del av bostaden statistikförs som ett separat hushåll.

Utbetalda bostadsbidrag

Utbetalda bostadsbidrag innefattar alla de förmåner som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Boendeutgifter

Hyresutgifter statistikförs till det faktiska beloppet, även om den andel av utgifterna som överstiger maximibeloppet inte beaktas vid beräkningen av bidraget. Fasta vattenavgifter och uppvärmningskostnader som inte ingår i hyran statistikförs ändå enligt den kostnadsnorm som anges i förordningen.

När det gäller uppgifter om boendekostnaderna för ägarbostäder statistikförs vederlag och räntor på bostadslån som hänför sig till aktielägenheter till det faktiska beloppet. Underhållsutgifter för egnahemshus statistikförs enligt den kostnadsnorm som anges i förordningen.

Bostadsbidragsinkomster

Som bostadsbidragsinkomster statistikförs de inkomster som hushållet haft som inverkar på bostadsbidragets belopp. Inkomsterna har statistikförts före ett eventuellt förvärvsinkomstavdrag.

Statistikklassificeringar

Region

Statistikföringsgrunden för regionindelningen som gäller uppgifterna om allmänt bostadsbidrag är den kommun där bostaden är belägen.

Hushåll

Hushållet statistikförs som barnfamilj, om där ingår barn under 18 år. Uppgifterna om hushållens livssituation baserar sig på inkomstuppgifterna för hushållets medlemmar.

Bostad

Bostäderna indelas i hyres- och ägarbostäder. Som hyresbostäder statistikförs även bostadsrätts- och delägarbostäder. Ägarbostäder är aktiebostäder som grundar sig på aktieinnehav samt egnahemshus.

Uppgifterna om finansieringen av bostaden grundar sig på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter.

Uppgiften om bostadsytan grundar sig på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter. Uppgiften kan dock ha ändrats i samband med förmånshandläggningen.