Begrepp: Statistik över barnbidrag

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden har fått barnbidrag till ett belopp som är större än noll. Benämningen mottagare (familjer) används också.

Barn

I antalet barn ingår de barn för vilka barnbidrag har betalats under statistikperioden.

Utbetalda förmåner

Utbetalda förmåner innefattar alla de barnbidrag som har betalats ut under statistikperioden. Utbetalda förmåner motsvarar förmånsutgifterna för barnbidraget enligt FPA:s bokföring.

Statistikklassificeringar

Ålder

Åldern avser mottagarens eller barnets ålder vid statistikårets slut.

Region

Mottagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Barnets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens boendekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen.

För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter ställts i relation till regionens invånarantal. Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s databas med allmänna uppgifter. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Barnets ordningsnummer

Beloppet av barnbidraget stiger med antalet barn i familjen upp till det femte barnet. Ordningsnumret anger vilket i ordningen barnet är.

Familjetyp

Familjerna är indelade i familjer med en förälder och familjer med två föräldrar enligt huruvida mottagaren har fått ensamförsörjartillägg.

Antalet barn i familjen

Uppgiften innefattar det antal barn för vilka barnbidrag betalades.

Betalningsmottagare

Betalningsmottagare kan vara till exempel mamman eller pappan eller en myndighet.