Begrepp: Statistik över barnavårdsstöd

Statistiska enheter

Mottagare

Mottagare är en person som under statistikperioden har fått barnavårdsstöd till ett belopp som är större än noll. Stöd för hemvård av barn, partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning betalas till föräldern eller till en annan officiell vårdnadshavare. Stöd för privat vård av barn betalas direkt till den privata vårdaren eller till dagvårdsplatsen. I statistiken är mottagaren av privatvårdsstödet ändå den förälder som ansökt om stödet. 

Barn

I antalet barn ingår de barn för vilka under statistikperioden har betalats hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning.

Utbetalda förmåner

Utbetalda förmåner innefattar alla de barnavårdsstöd som FPA har betalat ut under statistikperioden. Utbetalda förmåner motsvarar förmånsutgifterna för barnavårdsstöden enligt FPA:s bokföring.

Statistikklassificeringar

Ålder

Åldern avser mottagarens eller barnets ålder vid statistikårets slut.

Region

Mottagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Barnets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens boendekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen. Statistiken omfattar endast det finländska fastlandet. Verkställandet av barnavårdsstöden på Åland hör inte till FPA:s uppgifter.

För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter ställts i relation till regionens invånarantal. Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s databas med allmänna uppgifter. Statistikföringstidpunkten är årets slut.

Stöddelar

Som stöddelar kan betalas vårdpenning, vårdtillägg eller kommuntillägg.

Vårdplats

Vårdplats för det barn som berättigat till barnavårdsstödet. Vårdplatsen kan vara hemmet (barnet vårdas av föräldern eller någon annan person), en privat dagvårdsproducent (familjedagvård, daghem, gruppfamiljedagvård eller dagvårdare i anställningsförhållande), kommunal dagvård, grundskola eller förskola. Ett barn kan ha flera vårdplatser.