Belopp och utbetalning

En arbetslöshetsförmån från FPA uppgår till 32,40 euro/dag och betalas för 5 dagar per vecka (också helgdagar).

Du kan få en arbetslöshetsförmån till fullt belopp om du uppfyller kravet på aktivitet. Aktiviteten kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar.

Aktiveringsmodellen avskaffas vid ingången av 2020

Aktiveringsmodellen slopas vid ingången av nästa år. Från och med 1.1.2020 följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen. Förmånen betalas automatiskt ut till normalt belopp igen från och med 1.1.2020.

Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på sådana förmåner som uppkommit under 2019, även om utbetalningsdagen för förmånen är under 2020. Arbetslöshetsförmånen kan då betalas ut med sänkt belopp om den arbetslösa inte har uppfyllt kravet på aktivitet.

Kravet på aktivitet uppfylls om du under en period på 65 utbetalningsdagar

  • har lönearbete i minst 18 timmar
  • är verksam som företagare (minst 245,64 euro i företagarinkomst)
  • i 5 dagar deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänster
  • i 5 dagar deltar i verksamhet som stöder sysselsättningen och som ordnas av t.ex. kommunen, ett fackförbund eller en förening
  • i 5 dagar bedriver deltidsstudier eller kortvariga studier som varar högst 6 månader, förutsatt att arbetslöshetsförmån betalas för denna tid.

Närmare bestämt uppfylls kravet på aktivitet i fråga om lönearbete ifall arbetet skulle uppfylla arbetsvillkoret om det utförs under en kalendervecka. Arbetstimmarna kan dock utföras under till exempel en vecka, fyra veckor eller hela perioden på 65 utbetalningsdagar.

Uppge den tid som du arbetat i anmälan om arbetslöshetstid. FPA kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut förmånen enligt det.

Om du inte uppfyller kravet på aktivitet nedsätts förmånsbeloppet på 32,40 euro med 4,65 % för den följande perioden på 65 utbetalningsdagar. Detta innebär totalt ungefär 1 dags arbetslöshetsförmån under din betalningsperiod. Betalningsperioden kan till exempel vara 4 veckor. Arbetslöshetsförmånen betalas igen till sitt tidigare belopp från början av följande granskningsperiod om kravet på aktivitet uppfylls.

Närståendevårdare, familjevårdare samt arbetslösa personer som har någon förmån på grundval av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning omfattas inte av aktiveringsmodellen. Man förutsätts inte heller visa aktivitet om en ansökan om sjukpension är anhängig eller under en kortvarig permittering. I de här situationerna nedsätts arbetslöshetsförmånen alltså inte.

Om du är närståendevårdare eller familjevårdare eller om du har en anhängig ansökan om sjukpension eller om du är permitterad för en kort tid ska du anmäla detta i anmälan om arbetslöshetstid. FPA känner redan till om en förmån betalas på grundval av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning. Det behöver man alltså inte anmäla.

Förhöjningar

Arbetslöshetsförmånen höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är
  • 5,23 euro/dag för ett barn
  • 7,68 euro/dag för två barn
  • 9,90 euro/dag för tre eller flera barn.

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din makes/makas eller sambos minderåriga barn, om barnet bor med dig i samma hushåll.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel betalas ut för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,74 euro/dag.

Utan förhöjningar är arbetslöshetsförmånens belopp i genomsnitt 697 euro/månad (21,5 x 32,40 euro). Du betalar skatt på arbetslöshetsförmånen.

Dina inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Utbetalning enligt anmälan

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

Läs mer: