Beskrivning av statistiken: Statistik över militärunderstöd

Producent: FPA

Ingångssida: Statistik över militärunderstöd

Statistiken över militärunderstödet beskriver det militärunderstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av militärunderstöd och de personer som omfattas av understödet samt om de utbetalda beloppen.

Datainnehåll

Mottagare av militärunderstöd, personer som omfattas av militärunderstödet, utbetalt grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och underhållsbidrag samt räntor på studielån.

Klassificeringar

Stödform, förmånstagarslag (värnpliktig/anhörig), tjänstgöringsslag (beväringstjänst eller civiltjänst), allmänna regionklassificeringar och allmänna demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över militärunderstödet framställs utifrån individbaserat material. Materialet baserar sig på de förmånsdatabaser som uppkommer i samband med systemen för handläggning av militärunderstöd.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifter om militärunderstödet publiceras månadsvis och kalenderårsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistik över militärunderstödet publiceras månadsvis och årsvis. Uppgifterna finns att tillgå i statistikdatabasen Kelasto inom fyra veckor från att statistikperioden upphört. Publikationen FPA-statistik, Militärunderstöd publiceras före mitten av året efter statistikåret. De exakta publiceringstidpunkterna för statistiken framgår av publiceringskalendern.

Tidsserie

Tidsserierna för årsstatistiken om militärunderstödet är jämförbara från år 1994 till år 2012 och från år 2014 framåt.

Nyckelord

Statistik (data), militärunderstöd, värnpliktiga, militärtjänst, beväringar, civiltjänst, civiltjänstgörare.