Betalningsbefrielse

Om din underhållsbidragsskuld är under indrivning hos FPA och du inte kan betala din underhållsbidragsskuld på grund av tillfällig insolvens, kan du ansöka om betalningsbefrielse hos FPA. Betalningsbefrielse beviljas alltid retroaktivt, minst för en kalendermånad och högst för ett år. Betalningsbefrielse kan inte beviljas för kommande tid. Betalningsbefrielse beviljas till den del som det finns obetald skuld för kalendermånaden i fråga.

Beviljande av betalningsbefrielse förutsätter att orsaken till din insolvens inte beror på dig, till exempel låga inkomster till följd av arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Orsaken till insolvensen måste ha gällt hela månaden för vilken betalningsbefrielse söks. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid, kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget. I frågor som gäller underhållsbidragets belopp kan du kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun.

Orsaker till betalningssvårigheter

För att få betalningsbefrielse förutsätts att betalningssvårigheterna berott på något av nedan nämnda skäl:

 • arbetslöshet
 • arbetsoförmåga
 • studier på heltid
 • moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet
 • frånvaro från arbetet för att sköta ett sjukt barn
 • tid i rehabilitering
 • tid i fängelse
 • fullgörande av värnplikt
 • ålderspension

Betalningsoförmågan bör ha varit i kraft från ingången av den månad för vilken betalningsbefrielse söks. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid, kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget. I frågor som gäller underhållsbidragets belopp kan du kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun.

Inkomstgräns för betalningsbefrielse

Den övre inkomstgränsen för betalningsbefrielse är 1 103,43 e/mån i brutto. Denna inkomstgräns höjs med 275,86 euro för den underhållsskyldiges varje minderåriga barn med undantag av barn för vilka underhållsstöd har beviljats. Den underhållsskyldiga makens/makans barn höjer inte inkomstgränsen.

Inkomster som beaktas

Som inkomster beaktas alla förtjänst- och kapitalinkomster samt socialförmåner. Inkomsterna beaktas enligt i brutto för den månad de utbetalas. Följande inkomster beaktas:

 • löneinkomster med naturaförmåner
 • kapitalinkomster enligt utbetalningtidpunkt
 • sociala förmåner (bl.a. arbetslöshetsdagpenningar utom barnförhöjningar, barnbidrag samt allmänt bostadsbidrag om den underhållsbidragsskyldige bor i samma hushåll med en bostadsbidragstagare)
 • Lön enligt FöPL- eller LFöPL -försäkring.

Så ansöker du om betalningsbefrielse

 1. Sök betalningsbefrielse med blankett LC1r.
 2. Komplettera med bilagor som lönetintyg och/eller intyg över utbetalad inkomstrelaterad dagpenning från ditt fackförbund.
 3. Posta ansökan och bilagorna till FPA.

Läs mer