Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld

Om din underhållsbidragsskuld är under indrivning hos FPA och du inte kan betala din underhållsbidragsskuld på grund av tillfällig oförmåga att betala skulder (insolvens), kan du ansöka om betalningsbefrielse hos FPA. Då låter FPA bli att driva in sin andel av underhållsbidragsfordran. Betalningsbefrielse beviljas alltid retroaktivt, minst för en kalendermånad och högst för ett år. Betalningsbefrielse kan inte beviljas för kommande tid. Betalningsbefrielse beviljas till den del som det finns obetald skuld för kalendermånaden i fråga. Betalningsbefrielse kan beviljas endast för statens fordran, aldrig för den underhållsbidragsfordran som tillhör barnet.

Orsak till insolvens (betalningsoförmåga)

En förutsättning för att du ska bli befriad från betalning är att din insolvens inte beror på dig. Orsaken till att du har låga inkomster kan t.ex. vara

 • arbetslöshet
 • arbetsoförmåga
 • heltidsstudier
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • frånvaro från arbetet på grund av vård av sjukt barn (specialvårdspenning)
 • rehabilitering
 • fängelsevistelse
 • militärtjänst
 • ålderspension.

Orsaken till insolvensen måste ha varit gällande under den månad för vilken betalningsbefrielse söks. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget. I frågor som gäller underhållsbidragets belopp lönar det sig att kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun.

Inkomstgränsen för betalningsbefrielse

Den underhållsskyldiga kan tjäna högst 1 130,86 euro i månaden (bruttoinkomster) för att ha rätt till betalningsbefrielse. Under tiden 1.1.2020-31.12.2020 är inkomstgränsen 1 128,57 euro i månaden. Denna inkomstgräns höjs med 282,71 euro för varje minderårigt barn som den underhållsskyldiga ska försörja, med undantag av barn för vilka underhållsstöd har beviljats. Under tiden 1.1.2021-31.12.2021 är höjs inkomstgränsen med 282,14 euro i månaden för varje barn. Den underhållsskyldigas partners barn höjer inte inkomstgränsen.

Inkomster som beaktas

Som inkomster beaktas alla förvärvs- och kapitalinkomster samt sociala förmåner. Inkomsterna beaktas enligt utbetalningstidpunkten som inkomst för den månad då de har betalats. Inkomster som beaktas är följande:

 • löneinkomst inklusive naturaförmåner
 • kapitalinkomster enligt utbetalningstidpunkt
 • sociala förmåner (bl.a. arbetslöshetsdagpenning utan barnförhöjning, barnbidrag samt allmänt bostadsbidrag som beaktas som den underhållsskyldigas inkomst om han eller hon hör till samma hushåll som mottagaren av allmänt bostadsbidrag)
 • inkomst enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Så ansöker du om betalningsbefrielse

 1. Ring Indrivningscentret eller fyll i och skriv ut blanketten Ansökan – Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC1r.
 2. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver och måste bifoga.  FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 3. Skicka in ansökan med bilagor i e-tjänsten. Om bilagan inte finns tillgänglig i elektroniskt format kan du skanna in eller fotografera bilagan. Alternativt kan du skicka in ansökan tillsammans med bilagorna per post till adressen FPA:s indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA.

Läs mer