Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld

Om din underhållsbidragsskuld är under indrivning hos FPA och du inte kan betala din underhållsbidragsskuld på grund av tillfällig oförmåga att betala skulder (insolvens), kan du ansöka om betalningsbefrielse hos FPA. Då låter FPA bli att driva in sin andel av underhållsbidragsfordran. Betalningsbefrielse beviljas alltid retroaktivt, minst för en kalendermånad och högst för ett år. Betalningsbefrielse kan inte beviljas för kommande tid. Betalningsbefrielse beviljas till den del som det finns obetald skuld för kalendermånaden i fråga. Betalningsbefrielse kan beviljas endast för statens fordran, aldrig för den underhållsbidragsfordran som tillhör barnet.

Orsak till insolvens (betalningsoförmåga)

En förutsättning för att du ska bli befriad från betalning är att din insolvens inte beror på dig. Orsaken till att du har låga inkomster kan t.ex. vara

 • arbetslöshet
 • arbetsoförmåga
 • heltidsstudier
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • frånvaro från arbetet på grund av vård av sjukt barn (specialvårdspenning)
 • rehabilitering
 • fängelsevistelse
 • militärtjänst
 • ålderspension.

Orsaken till insolvensen måste ha varit gällande under den månad för vilken betalningsbefrielse söks. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget. I frågor som gäller underhållsbidragets belopp lönar det sig att kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun.

Inkomstgränsen för betalningsbefrielse

Den underhållsskyldiga kan tjäna högst 1 166,29 euro i månaden (bruttoinkomster) för att ha rätt till betalningsbefrielse. Denna inkomstgräns höjs med 291,57 euro för varje minderårigt barn som den underhållsskyldiga ska försörja, med undantag av barn för vilka underhållsstöd har beviljats. Under tiden 1.1.2021-31.12.2021 är inkomstgränsen 1 130,86 euro i månaden och inkomstgränsen höjs med 282,71 euro i månaden för varje barn. Den underhållsskyldigas partners barn höjer inte inkomstgränsen.

Inkomster som beaktas

Som inkomster beaktas alla förvärvs- och kapitalinkomster samt sociala förmåner. Inkomsterna beaktas enligt utbetalningstidpunkten som inkomst för den månad då de har betalats. Inkomster som beaktas är följande:

 • löneinkomst inklusive naturaförmåner
 • kapitalinkomster enligt utbetalningstidpunkt
 • sociala förmåner (bl.a. arbetslöshetsdagpenning utan barnförhöjning, barnbidrag samt allmänt bostadsbidrag som beaktas som den underhållsskyldigas inkomst om han eller hon hör till samma hushåll som mottagaren av allmänt bostadsbidrag)
 • inkomst enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Så ansöker du om betalningsbefrielse

 1. Ansök om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld i MittFPA. I ansökan efterfrågas alla de uppgifter som behövs. 
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. I ansökan anges vilka bilagor du behöver. 
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Från början av 2021 visas i registret också uppgifter om de förmåner som har betalats ut till dig. De här uppgifterna utnyttjas vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber FPA dig lämna in ytterligare uppgifter.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC 1r. Skicka in blanketten med bilagor i MittFPA. Bilagor som inte är i elektronisk form kan du skanna in eller fotografera. Alternativt kan du skicka ansökan och bilagorna per post till adressen Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA. Om du vill kan du också ansöka om betalningsbefrielse muntligt genom att ringa FPA:s indrivningscenter.

Ansökningstid

Betalningsbefrielse beviljas alltid retroaktivt, minst för en kalendermånad och högst för ett år. Betalningsbefrielse kan inte beviljas för kommande tid. Betalningsbefrielse beviljas till den del som det finns obetald skuld för kalendermånaden i fråga.

 

Läs mer