Beviljande av underhållsstöd

Underhållsstöd kan beviljas på basis av underhållsavtal där underhållsbidraget har fastställts så att det betalas ut varje månad. Underhållsstöd kan inte beviljas på basis av underhållsbidrag som fastställts i form av en engångsbetalning. Underhållsbidraget ska fastställas av antingen kommunens barnatillsyningsman eller av en domstol. Om barnets boförälder och den underhållsskyldige sinsemellan genom avtal har ändrat det avtal som fastställts av barnatillsyningsmannen eller domstolens beslut, kan detta avtal inte följas av FPA.

Stödet ska sökas inom tre kalendermånader från den dag då man önskar få det. Den retroaktiva ansökningstiden utreds från den dag bakåt då ansökan inkom till FPA. Stödet kan beviljas för längre tid än ovan nämnda ansökningstid endast om ansökan har försenats av någon orsak som inte beror på den sökande eller av något annat särskilt vägande skäl.
 

Exempel

Ansökan om underhållsstöd har inkommit till FPA 15.5.2014. Stödet söks från och med 1.1.2014. Underhållsstöd kan inom ramen för ansökningstiden beviljas från 1.2.2012 (ansökningstiden beräknas alltid som hela kalendermånader). Om kunden framför en godtagbar orsak till att han ansöker om stöd för sent, kan stödet beviljas från 1.1.2014.

När den sökande ansöker om underhållsstöd för första gången ska han eller hon lämna in ansökan och eventuellt det underhållsavtal eller den underhållsdom som krävs som bilaga. För en ansökan om fortsatt stöd eller justering räcker det att den sökande lämnar in ett nytt underhållsavtal eller en ny underhållsdom (eller annan nödvändig information). Om fortsatt stöd eller justering söks på andra grunder än de grunder som underhållsstödet tidigare beviljades på, behövs utöver underhållsavtalet eller -domen också en ny ansökan. 

Exempel

Stödtagaren lämnar in ett nytt underhållsavtal till FPA och uppger att hon ansöker om underhållsstöd på basis av att den underhållsskyldige inte har betalat underhållsbidrag från och med xx.xx.xxxx. Stödet har tidigare beviljats i form av skillnadsstöd. Eftersom stödet nu söks på nya grunder behövs en ny ansökan för justeringen.

Rätten till underhållsstöd börjar alltid från ingången av månaden. Om underhållsbidraget träder i kraft i mitten av månaden kan stödet beviljas tidigast från början av följande månad. Om den underhållsskyldige har låtit bli att betala underhållsbidrag och underhållsstödet beviljas på basis av detta, beaktas också underhållsbidraget för en ofullständig månad som den underhållsskyldiges underhållsbidragsskuld. När underhållsstöd har beviljats redan tidigare och underhållsavtalet ändras mitt i månaden, beräknas underhållsbidragsbeloppet för den aktuella månaden separat i förhållande till det gamla och det nya underhållsbidraget.

Utbetalningen av underhållsstöd upphör när 

  • ett underhållsavtal som gjorts upp för viss tid upphör
  • barnet fyller 18 år
  • barnet flyttar till den underhållsskyldige
  • barnet flyttar stadigvarande utomlands
  • barnet avlider
  • den underhållsskyldige avlider
  • barnet kan försörja sig självt
  • mottagaren av underhållsstöd själv begär att stödet dras in.

FPA:s rätt att driva in underhållsbidragsskulden upphör när skulden är betald och det inte längre uppstår ny skuld (utbetalningen av underhållsstöd har upphört).
 

Läs mer