Coronakrisens inverkan på antalet förmånsansökningar och förmånstagare

Information om coronakrisens inverkan, uppdateras från webbplatsen Koronamittarit

FPA:s forskare och statistikspecialister inom informationstjänsterna har sammanställt en lägesuppföljning som ger uppdaterad information om hur coronaläget inverkar på antalet ansökningar om och mottagare av FPA-förmåner samt på FPA:s tjänster. 

För närvarande finns det information om

  • antalet ansökningar om och mottagare av arbetslöshetsförmåner, arbetsmarknadsstöd för företagare, allmänt bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd samt sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom
  • läkemedel, coronatest och taxiresor som FPA ersätter
  • tillgången till FPA:s kundservice samt andelen elektroniska ansökningar. 

Det material som använts är taget ur de registeruppgifter som samlas i FPA:s kund- och förmånssystem.

Uppgifterna i figurerna uppdateras automatiskt varje dag, om uppgifterna från föregående dag är tillgängliga. En lägesrapport om de förändringar som skett publiceras en gång i månaden, i regel den andra tisdagen varje månad.

Bekanta dig med webbplatsen Koronamittarit (på finska).

Coronakrisen inverkar på antalet ansökningar

De undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset har lett till att vissa FPA-förmåner söks mer än tidigare. Antalet ansökningar har ökat i fråga om de förmåner som är viktigast när det gäller att trygga försörjningen.

I den infograf som publiceras varje vecka visas antalet ansökningar som inkommit till FPA för vissa förmåner. Figuren visar också hur många ansökningar som ännu är oavgjorda. Uppgifterna presenteras veckovis.

Det material som använts kommer från systemet för hantering av förmånsärenden.

När det gäller utkomststöd är det viktigt att beakta att antalet ansökningar proportionellt sett är störst vid månadsskiftet. År 2020 betalade FPA ut grundläggande utkomststöd till 288 329 hushåll. Beslut om grundläggande utkomststöd kan fattas för flera månader på en gång.

Sjukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år. År 2020 betalades sjukdagpenning ut till 294 568 personer. I antalet ansökningar om sjukdagpenning ingår också ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet då en person har förordnats att utebli från arbetet eller att hållas i karantän eller isolering för att förhindra smittspridning.
Ett hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för att minska sina boendeutgifter.

Antalet ansökningar om allmänt bostadsbidrag inkluderar såväl nya ansökningar som justeringsansökningar. I slutet av år 2020 fick 402 559 hushåll allmänt bostadsbidrag.

På grund av det exceptionella ekonomiska läge och sysselsättningsläge som coronaepidemin orsakat har det gjorts temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare. Detta har lett till att antalet ansökningar har ökat.

I antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner ingår huvudsakligen nya ansökningar. Företagare har från och med 16.4.2020 kunnat ansöka om temporärt arbetsmarknadsstöd. År 2020 betalade FPA ut arbetslöshetsförmåner till 411 823 personer.

FPA betalar ut grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd till den som är arbetslös eller permitterad. FPA betalar inte inkomstrelaterad dagpenning, utan den ansöker man om hos sin egen arbetslöshetskassa.

Applikation för uppföljning av läkemedelsförbrukningen

Med hjälp av en ny applikation kan man följa förbrukningen av ersättningsgilla receptbelagda läkemedel.

Med hjälp av applikationen ser man exempelvis att den hamstring av läkemedel som coronakrisen orsakade var som intensivast vecka 12. I synnerhet preparat som används för behandling av sjukdomar i andningsorganen har under coronaepidemin köpts i större mängder än vanligt.

För jämförelsens skull visas motsvarande uppgifter för samma tidsperiod år 2019. Uppgifterna grundar sig på de uppgifter om läkemedelsinköp som apoteken dagligen skickar till FPA.

Materialet uppdateras på onsdag morgon varje vecka. Vi utvecklar applikationen utifrån användarnas erfarenheter.

Bekanta dig med applikationen Receptbelagda läkemedel

Kontaktuppgifter

  • forskningschef Signe Jauhiainen (utkomststöd), Twitter: @SigneJauhiainen
  • specialforskare Heini Kari (läkemedel), Twitter: @HeiniKari
  • statistikspecialist Sami Tuori

E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi