Delegationen för företagshälsovård och delegationens arbetssektion 1.1.2017–31.12.2019

 

Delegationen för företagshälsovård är avsedd att vara ett stöd för FPA i ärenden som gäller ersättande av företagshälsovårdskostnader. Delegationen handlägger frågor med principiell betydelse för ersättandet av företagshälsovårdskostnader, följer upp ersättningspraxisen och ger utlåtanden till FPA:s styrelse.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2017–31.12.2019. 

 

Delegationens arbetssektion
Ordförande Paula Melart, sakkunnigläkare, FPA
Medlemmar:  
Social- och hälsovårdsministeriet
Kristiina Mukala, medicinalråd
 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Kari Haring, sakkunnigläkare
 
Finlands Näringsliv EK
Jan Schugk, överläkare
 
Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund MTK rf
Marja Tallavaara, sakkunnig