Beställa taxiresor som ersätts av FPA

Direktersättningsförfarandet gällande taxiresor som ersätts av FPA tillämpas i hela landet från och med 10.12.2014, med undantag av landskapet Åland.

Beställningarna av taxiresor som ersätts av FPA har koncentrerats till en beställningscentral inom respektive sjukvårdsdistrikts område. Detta gör det möjligt att överföra uppgifter om taxiresor till FPA i elektronisk form, och att kombinera taxiresor då kundens hälsa tillåter det.

Hälso- och sjukvårdsenheterna beställer taxi via beställningscentralen åt de kunder som behöver taxi då de ska åka hem. Fortfarande måste man utfärda intyget SV 67r, Intyg för reseersättning, ifall sjukdomen eller det aktuella hälsotillståndet kräver att kunden åker taxi. Kunden kan framställa ett önskemål om att få en taxi från sin hemkommun för returresan. Om kunden kommer med ett sådant önskemål ska det framföras till beställningscentralen i samband med beställningen. Det kan också hända att ytterligare några andra personer som ska åt samma håll åker i samma taxi. När man ringer för att beställa en resa blir man ombedd att ge följande uppgifter:

  • tidpunkten för när patienten får åka hem och vart han eller hon ska åka
  • var taxin ska avhämta patienten
  • eventuella hjälpmedel som tas med i bilen, om patienten har en följeslagare och om det blir ett besök på apoteket på hemvägen
  • önskemål om att få en taxi från hemkommunen

För en taxiresa som beställts via en beställningscentral betalar kunden endast självriskandelen enligt sjukförsäkringslagen, d.v.s. 25,00 euro/resa (16,00 euro/resa fram till 31.12.2015).

Om taxiresan beställs från något annat ställe än via beställningscentralen betalar kunden själv resans pris i sin helhet till chauffören, och söker ersättning hos FPA i efterhand. Kunden fogar eventuella bilagor till sin ansökan om ersättning. Då taxi beställs på något annat sätt än via en beställningscentral är självrisken 50,00 euro för en enkelresa. Denna förhöjda självrisk räknas inte in i kundens årliga självriskandel. Den förhöjda självrisken tas alltid ut, även om kundens årliga självriskandel redan skulle ha uppnåtts.